Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu podstawowego nr 5/22 na „Dostawę trzech Aparatów USG:.

Pyrzyce, dnia 27.05.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu podstawowego nr 5/22 na „Dostawę trzech Aparatów USG:.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Poz. m2019 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa trzech Aparatów USG”.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający powziął informację, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na tym ,że została załączona w pakiecie nr 1 i 3 wstępna wersja robocza a nie wersja ostateczna.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 5/2022 na: DOSTAWA TRZECH APARATÓW USG

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 5/2022.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 5/2022 na:

DOSTAWA TRZECH APARATÓW USG

Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

  1. Tadeusz Kaczmarek – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. 915702573 wew. 266.

  2. Roland Żwierełło – lekarz chorób wewnętrznych tel. 915702573 wew. 268.

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 06.06.2022 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 07.06.2022 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 05.07.2022 r.

Pyrzyce, dnia 24.05.2022 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- zakup USG

SZPITAL POWIATOWY SWZ zakup USG-tryb podstawowy bez negocjacji

RODO -USG

załącznik nr 2-formularz ofertowy

zalacznik 3-USG

Załącznik nr 4-projektowanie postanowień umowy USG

załącznik nr 5 -USG

Załącznik nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 7 – Oświadczenie-RODO-USG

Pakiet nr 1-parametry techniczne

Pakiet nr 2 – USG_tabletowe

Pakiet nr 3

Dotyczy: postępowania nr 3/22 dostawa leków-pakiet nr 1 – płyny infuzyjne w opakowaniach z dwoma jednakowymi sterylnymi samoprzylepiającymi się portami.

Pyrzyce, dnia 20.05.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania nr 3/22 dostawa leków-pakiet nr 1 – płyny infuzyjne w opakowaniach z dwoma jednakowymi sterylnymi samoprzylepiającymi się portami.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający działając zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 10 oraz art. 253 ust. 1 pkt 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej ustawą PZP zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 2 w pakiecie nr 1- płyny infuzyjne w opakowaniach z dwoma jednakowymi samoprzylepiającymi się portami:

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Uzasadnienie prawne

art. 226 ust. 1 pkt 10

Uzasadnienie faktyczne

Oferta w pakiecie nr 1 firmy Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowy Tomyśl zawiera błędy w obliczeniu ceny polegającej na podaniu nieprawidłowej ceny jednostkowej w pakiecie nr 1 w pozycji nr 10 – 420,20 zł zamiast prawidłowej 42,02 zł.

Dotyczy: Postępowanie przetargowe w trybie podstawowym nr 4/2022 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 19.05.2022

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Postępowanie przetargowe w trybie podstawowym nr 4/2022 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

Pakiet nr 1

Kwota netto – 88.360,30 zł

Kwota brutto – 95.927,87 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto – 47.179,50 zł

Kwota brutto – 50.953,86 zł

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. Nie dotyczy.

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).

Pyrzyce, dnia 19.05.2022 r. ………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Strona 1 z 40012345678910...203040...Ostatnie »