Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ogłasza konkurs ofert,

zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

Podstawa prawna

art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. Z 2022 r. poz. 633 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.1285 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Warunki konkursu ofert

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej lub oferent zatrudniający osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem konkursowym oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat.

  1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Spraw Pracowniczych – pokój nr 3 (wejście C, administracja I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

  2. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzyce pok. 1, w terminie do dnia 27 września 2022 r. do godz. 12:00 lub nadać w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu Szpitala/.

  3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wpisać zakres)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (sala konferencyjna, wejście C, administracja parter).

  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 września 2022 r. o godz. 11:00.

  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szpital.pyrzyce.net.pl i tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia postępowania, nie później niż w terminie związania ofertą.

  8. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

  9. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1258 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. Z 2022 r., poz. 633 z późniejszymi zmianami).

Zarządzenie nr 38 z 2022 r w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert

Ogłoszenie

formularz ofertowy

regulamin konkursu ofert

szczegółowe warunki konkursu ofert

wzór umowy oddział chirurgii ogólnej

wzór umowy poradnia chirurgii ogólnej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 15/22 na zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19.

Pyrzyce, dnia 20.09.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 15/22 na zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 w pakiecie nr 2 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Długość okresu gwarancji

Kryterium 2

Długość okresu gwarancji –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

TRONUS Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 207.110,00 zł

Kwota brutto – 254.745,30 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto – 259.166,00 zł

Kwota brutto – 318.774,18 zł

Postępowanie w pakiecie nr 1 unieważnione art. 255 pkt 3

49,37 pkt

6,16 pkt

36 miesięcy

36 miesięcy

40 pkt

40 pkt

89,37 pkt

46,16 pkt

2

PATMAR

Wojciech Marciniak

ul. Swojska 35/10

78-781 Szczecin

PAKIET NR 2

Kwota netto – 26.600,00 zł

kwota brutto – 32.718,00 zł

60 pkt

36 miesięcy

40 pkt

100 pkt

3

CERTUS Meble Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 25C

74-200 Pyrzyce

PAKIET NR 2

Kwota netto – 31.050,00 zł

Kwota brutto – 38.191,50 zł

51,40 pkt

24 miesiące

20 pkt

71,40 pkt

4

Kuźnia Wnętrz-Unicat

Robert Grasza

ul. Sosnowa 4

72-004 Tanowo

PAKIET NR 2

Kwota netto – 29.837,50 zł

Kwota brutto – 38.500,00 zł

50,99 pkt

24 miesiące

20 pkt

70,99 pkt

5

PHU Technomex Sp z o.o.

ul. Szparagowa 15

44-141 Gliwice

PAKIET NR 1

Kwota netto – 183.283,45 zł

Kwota brutto – 209.606,79 zł

Postępowania w pakiecie nr 1 unieważnione zgodnie z art. 255 pkt 3

60 pkt

24 miesiące

20 pkt

80 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. NIE DOTYCZY…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


20.09.2022 r.………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 15/22 zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19.

Pyrzyce, dnia 20.09.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 15/22 zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce działając na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawy Pzp” zawiadamia Wykonawcę o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pakiecie nr 1, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19”

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający otrzymał na sfinansowanie zamówienia.”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający otrzymał kwotę na sfinansowanie zamówienia w wysokości 210.638,41 zł brutto, najkorzystniejsza oferta w pakiecie nr 1 opiewa na kwotę 254.745,30 zł brutto.

Zachodzi zatem przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

20.09.22 r…………………………………………………….

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego

Strona 1 z 42112345678910...203040...Ostatnie »