sylwia

Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i jego pozytywnej ocenie przez Komitet Monitorujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy Szpital Powiatowy w Pyrzycach otrzymał dofinansowanie w kwocie  600 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu:

„Dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych dla osób wykonujących pracę na rzecz placówki medycznej w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie COVID-19”.

Otrzymane środki finansowe będą stanowiły istotne wsparcie w bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej.

Pyrzyce, dnia 08.04.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

ENTRADE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88

05-850 Jawczyce

Szczyt – 438,80

Kwota- 175.520,00 zł

Poza szczyt 438,80

Kwota – 447.576,00 zł

Kwota netto – 623.096,00 zł

Kwota brutto – 766.408,08 zł

2.

Orange Energia Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Szczyt 375,70

Kwota – 150.280,00 zł

Poza szczyt 375,70

Kwota – 383.214,00 zł

Kwota netto – 533.494,00 zł

Kwota brutto – 656.197,62 zł

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2021 na Zakup energii elektrycznej.

Pyrzyce, dnia 08.04.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2021 na Zakup energii elektrycznej.

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 1/2021 na Zakup energii elektrycznej.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 724.839,00 zł brutto na okres 4 lat (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych).

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu