Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że odrzuca ofertę w pakiecie nr 1 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że postępowania w pakiecie nr 1 zostanie ogłoszone ponownie.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2019 na usługi dezynsekcji i deratyzacji.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – PESTOKIL Bartosz Kopczuk ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg

Kwota netto złożonej oferty – 28.800,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 35.424,00 zł

2. oferta nr 2 – Insektpol Sp. z o.o. ul. Lubelska 8B, 11-700 Mrągowo.

Kwota netto złożonej oferty – 42.000,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 42.000,00 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 61.992,00 zł (słownie:sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote).

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 3/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – BL MEDICA Sp. z o.o. Sp.K. ul. Letnia 2A, 72-123 Klinska Wielkie.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 11.448,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 12.363,84 zł

Termin dostawy – 1 dzień Czytaj dalej

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/2019 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Starce Czarnowo.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1: 41.146,48 zł.
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 48/100).
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2: 25.409,09 zł.
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 09/100).