Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2019 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – BL MEDICA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Letnia 2A, 72-123 Kliniska Wielkie.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 12.363,84 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że odrzuca ofertę w pakiecie nr 1 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że postępowania w pakiecie nr 1 zostanie ogłoszone ponownie.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2019 na usługi dezynsekcji i deratyzacji.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – PESTOKIL Bartosz Kopczuk ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg

Kwota netto złożonej oferty – 28.800,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 35.424,00 zł

2. oferta nr 2 – Insektpol Sp. z o.o. ul. Lubelska 8B, 11-700 Mrągowo.

Kwota netto złożonej oferty – 42.000,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 42.000,00 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 61.992,00 zł (słownie:sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote).

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 3/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – BL MEDICA Sp. z o.o. Sp.K. ul. Letnia 2A, 72-123 Klinska Wielkie.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 11.448,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 12.363,84 zł

Termin dostawy – 1 dzień Czytaj dalej