Ogłoszenia

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/2019 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Starce Czarnowo.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1: 41.146,48 zł.
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 48/100).
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2: 25.409,09 zł.
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 09/100).

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach prosi o złożenie oferty cenowej na usługi dezynsekcji i deratyzacji w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
Prosimy o złożenie pisemnej oferty cenowej na załączonym formularzu cenowy wraz z wypełnionymi załącznikami.
Termin składania ofert do dnia 20.03.2019 r. do godziny 10.30
Termin otwarcia ofert – 20.03.2019 godzina 11:00 r. na adres:

https://platformazakupowa.pl

Wszystkie formularze i załączniki znajdują się na stronie platformy zakupowej. Adres platformy zakupowej podany powyżej.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/2019 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w ww zapytaniu ofertowym:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 41.146,48 zł.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 25.409,09 zł

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/2019 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – MERIDA Sp. z o.o. ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław Oddział Szczecin.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 30.122,02zł
Kwota brutto złożonej oferty – 37.050,10 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto złozonej oferty – 13.722,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 16.878,31 zł

Do oceny oferty nie złożono próbek.

2. oferta nr 2 – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 33.452,42 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 41.146,48 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 20.657,80 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 25.409,09 zł

Do oceny oferty zostały złożone próbki na pakiet nr 1 i pakiet nr 2.

3. oferta nr 3 – Centrum Zaopatrzenia „ARKADY” ul. Jagodowa 3, 73-200 Choszczno.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 19.504,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 23.990,66 zł

Do oceny oferty zostały złożone próbki na pakiet nr 2.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 67.315,66 zł (słownie:sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych 66/100).