Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następujacym Wykonawcom:

1.Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Katowice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 3.205,44 zł.

2. Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 132, 02-395 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 22.190,40 zł.

3. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 154.978,74 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 7.104,51 zł

4. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 239.793,87 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 13.468,40 zł

5.Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 218.424,39 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 6.319,32 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2019 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą monitora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Kwota brutto wybranej oferty na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych: 222.912,00 zł.
(słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych).
Kwota brutto wybranej oferty na dzierżawę monitora: 29.520,00 zł.
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2019 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą monitora.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.
Cena wybranej oferty na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych za okres 24 miesięcy brutto wynosi: 222.912,00 zł.

Cena wybranej oferty za dzierżawę monitora za okres 24 miesięcy brutto wynosi: 29.520,00 zł

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2019 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą monitora.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych – 206.400,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty na dostawę materiałów do terapii nerkozstępczych – 222.912,00 zł
Kwota netto złozonej oferty na dzierżawę aparatu – 24.000,00 zł
Kwota brutto złozonej oferty na dzierżawę aparatu – 29.520,00 zł

Termin dostawy – do 3 dni roboczych.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia kwotę brutto w wysokości około 262.420,49 zł