Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2018 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 3.205,44 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt

Razem – 68 pkt Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.

Pakiet nr 7

Kwota netto złożonej oferty – 2.968,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 3.205,44 zł

Termin dostawy – 3 dni Czytaj dalej

Dotyczy: oferty cenowej na dostawę materiału szewnego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1.Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 13.221,30 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 14.279,00 zł

Dotyczy: złożenie oferty cenowej na dostawę materiału szewnego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wybrano oferty dotyczące ww zapytania następujących Wykonawców:

  1. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 13.221,30 zł

(słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych)

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 14.279,00 zł

(słownie: czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych)

Jednocześnie Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że na pakiet nr 2 (szwy syntetyczne,wcgłanialne (50-60 dni), jednowłókninowe z glikolidu i kaprolaktonu) nie złożono żadnej oferty.