Rejestracja on-line

Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2018 na dostawę artykułów żywnościowych..

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – „ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak Sp.J. Przecław 50, 72-005 Przecław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 4.282,92 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 37.802,07 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 27.223,06 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1a

66-432 Baczyna

PAKIET NR 1

Cena – 56,01 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 96,01 pkt

PAKIET NR 2

Cena – 57,64 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 97,64 pkt

PAKIET NR 3

Cena 52,78 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 92,78 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2018 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Asclepios S.A ul. Hubska 44, 50-502 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 34.281,52 zł

2. LEK S.A. Ul Podlipie 16, 95-010 Stryków.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 50.663,88 zł

3. PROFARM PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 10 – 1.908,39 zł.

4. Aspen Pharma Ireland Limited Poleczki Park ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 13 – 17.694,29 zł

5. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 49.241,52 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 11 – 88.620,48 zł.

6. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 – 5.072,22 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 – 21.972,19 zł.

7. NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 54.650,29 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 – 1.584,58 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 14 – 21.178,69 zł.

8. „SHOBU-KAN” Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 15 – 20.556,37 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – „ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak Spółka Jawna Przecław 150, 72-005 Przecław.

Pakiet nr 1 – Owoce

Kwota netto złożonej oferty – 4072,80 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4282,92 zł

Pakiet nr 2 – Warzywa

Kwota netto złożonej oferty – 35950,80 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 37802,07 zł

Pakiet nr 3 – Ziemniaki

Kwota netto złożonej oferty – 25926,72 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 27223,06 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

2. oferta nr 2 – Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1a, 66-432 Baczyna.

Pakiet nr 1 – Owoce

Kwota netto złożonej oferty – 4363,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty –4588,20 zł

Pakiet nr 2 – Warzywa

Kwota netto złożonej oferty – 37414,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 39349,71 zł

Pakiet nr 3 – ziemniaki

Kwota netto złożonej oferty – 29472,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 30945,60 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 7537,56 zł, w pakiecie nr 2 w wysokości około 36623,43 zł, w pakiecie nr 3 w wysokości około 31701,60 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. „MADAR” Dariusz Wartal. ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi – 137.222,82 zł
(słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 82/100).

Jednocześnie zamawiający informuje, że na pakiet nr 1,2,3,5 nie wpłynęły żadne ważne oferty.