Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę w pakiecie nr 1-antybiotyki złożoną przez firmę Neuca S.A. ul. Szosa Bydgoska 58 z siedzibą w Toruniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Firma Neuca S.A. z siedzibą w Toruniu w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 zaoferowała produkt o nazwie Taromentin, który zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego nie posiada trwałości przygotowanego roztworu co najmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej, a taki wymóg został postawiony przez Zamawiającego w odpowiedziach z dnia 31.07.2018 r, które stanowią integralną część SIWZ. Ponadto, Wykonawca Neuca S.A z siedzibą w Toruniu w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 zaoferował niezgodną z SIWZ ilość produktu.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 31.742,15 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 34.281,52 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

2. oferta nr 2 – Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 46.911,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 50.663,88 zł Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2018 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 (stały nadzór techniczny) wynosi – 4.859,48 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 48/100).

Czas reakcji serwisu – 72 godziny.

2. Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 (stały nadzór techniczny) wynosi – 214.905,60 zł
(słownie: dwieście czternaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 60/100)

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

3. OLTECH Sp. z o.o. ul. H. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 (stały nadzór techniczny) – 12.754,51 zł
(słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 51/100).

Czas reakcji serwisu – 72 godziny.

4. ANMEDIQ S.C. ul. Zachodnia 5, 05-552 Wola Mrokowska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 3.456,30 zł
(słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 30/100).

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – „MADAR” Dariusz Wartal ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 137.222,82 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

III. Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

PPHU „JOHN” Paweł John

Grotniki ul. Źródlana 5

64-140 Włoszakowice

Pakiet nr 4

Cena – 52,97 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 92,97 pkt