Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2018 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

– oferta nr 1 – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłzecka 24, 02-135 Warszawa.
Pakiet nr 1
Kwota netto złożonej oferty – 153.355,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 165.623,40 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

oferta nr 2 – Arthrex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.
Pakiet nr 3
Kwota netto złożonej oferty – 30.308,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 32.732,64 zł

Termin dostawy – 2 dni

oferta nr 3 – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
Pakiet nr 2
Kwota netto złożonej oferty – 675.250,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 729.270,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości:

pakiet nr 1 – 165.135,24 zł
pakiet nr 2 – 734.670,00 zł
pakiet nr 3 – 32.732,64 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2018 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 132.746,92 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy; postępowanie przetargowe nr 3/2018 na dostawę opatrunków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20-26, 87-100 Toruń.

Pakiet nr 1 – 82.432,08 zł brutto
Pakiet nr 2 – 147.770,89 zł brutto

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2018 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

– oferta nr 1 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Pakiet nr 1
Kwota netto złożonej oferty – 122.845,41 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 132.746,92 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 135.997,92 zł.