Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

– oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 4
Kwota netto złożonej oferty – 30.656,30 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 33.108,80 zł

Pakiet nr 5

Kwota netto złożonej oferty – 10.155,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 10.967,40 zł

Pakiet nr 6

Kwota netto złożonej oferty – 61.278,62 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 66.180,91 zł

oferta nr 2 – Messer Polska Sp. z o.o. u. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów.

Pakiet nr 2 Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 23/2017 na zakup energii elektrycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. GREEN S.A. ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

Kwota netto wybranej oferty wynosi – 255.312,00 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwanaście złotych)
Kwota brutto wybranej oferty wynosi – 314.033,76 zł
(słownie: trzysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy złote 76/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/2017 na zakup energii elektrycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – GREEN S.A. ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

  Cena wybranej oferty brutto wynosi: 314.033,76 zł.

  Ilość uzyskanych punktów za cenę – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

    III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację: Czytaj dalej