Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 22/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 71.459,75 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (1 dzień) – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 30.462,69 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (1 dzień) – 40 pkt
Razem – 100 pkt

INFORMACJA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie przesyła w załączeniu materiał przygotowany przez Centralę KRUS dotyczący najczęściej występującej choroby zawodowej rolników- boreliozy. Prosimy o upowszechnienie treści materiału poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwa placówki oraz na stronie internetowej.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 65.870,60 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 71.459,75 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 28.206,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 30.462,69 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości 106.341,81 zł:

Pakiet nr 1 – 74.372,09 zł
pakiet nr 2 – 31.969,72 zł

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 21/2017 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.
Pakiet nr 2 – 831,60 zł brutto.

2. BL Medica Sp. z o.o. Sp.K. ul. Letnia 2A, 72-123 Kliniska Wielkie.
Pakiet nr 4 – 12.363,84 zł brutto.

3. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Pakiet nr 3 – 68.482,22 zł brutto.

4. PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Pakiet nr 1 – 28.835,79 zł brutto.