Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2017 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska.
Pakiet nr 1 – 104.679,39 zł brutto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że w pakiecie nr 7 – wędliny, mięso wieprzowe, mięso wołowe, drób, w pozycji nr 18 – szynka z pieprzem, winno być w rubryce średnia ilość roczna – 120 kg.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2017 na na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 104.679,39 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (1 dzień ) – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 1
– kwota brutto wybranej oferty – 152.452,80 zł
Pakiet nr 2
– kwota brutto wybranej oferty – 11.472,00 zł.
Pakiet nr 3
– kwota brutto wybranej oferty – 39.543,96 zł
Pakiet nr 4
– kwota brutto wybranej oferty – 36.050,40 zł
Pakiet nr 5
– kwota brutto wybranej oferty – 31.212,00 zł.