Ogłoszenia

Strona 5 z 13412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2019 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Zimmer Biomet Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecvie nr 1 – 777.816,00 zł
(słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych).

2. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 152.334,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery złote).

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 185 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych zamieszcza treść odwołania dotyczące ww postępowania.
Odwołanie otrzymano w dniu 24.06.2019 r.

Odwołanie

Ogłoszenie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2019 na dostawę implantów.

AWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Zimmer Biomet Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 777.816,00 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 152.334,00 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 7/2019 na DOSTAWĘ IMPLANTÓW.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

Pakiet nr 1

    • Kwota netto złożonej oferty – 720.200,00 zł

    • Kwota brutto złożonej oferty – 777.816,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

2. Oferta nr 2 – ProCardina Medical Sp. z o.o. ul. rtm.W.Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.

Pakiet nr 2

  • Kwota netto złozonej oferty – 141.050,00 zł

  • Kwota brutto złozonej oferty – 152.334,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 930.150,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesią złotych).

Strona 5 z 13412345678910...203040...Ostatnie »