Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2016 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako Zamawiający informuje, że ww postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie, informujemy, że postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej zostanie ogłoszone ponownie.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2016 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Ofertę złożyła firma – Energa-Obrót SA Departament Sprzedaży Rynku Instytucji Publicznych Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
Wartość netto złożonej oferty – 268.006,70 zł,
Wartość brutto złożonej oferty – 329.648,24 zł
2. Ofertę złożyła firma – ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
– Wartość netto złożonej oferty – 263.250,00 zł.
– Wartość brutto złożonej oferty – 323.797,50 zł.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 265.680,00 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2016 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę Fressenius Medical Care Polska Spółka Akcyjna, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.
Cena wybranej oferty wynosi: 257.994,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2016 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

ofertę złożyła firma – Fressenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Kwota netto złożonej oferty – 235.555,00 zł,

Kwota brutto złożonej oferty – 257.994,00 zł

Termin dostawy – 3 dni,

Termin płatności 60 dni
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę netto w wysokości około
235.600,00 zł.