Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – REMONDIS MEDISON Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

Wartość wybranej oferty na okres 3 lat brutto wynosi: 472.392,00 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 80 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 6 pkt

Razem – 86 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

EMKA S.A.

ul. Jaktorowska 15A

96-300 Żyrardów.

Cena – 45 pkt

odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 10 pkt

Razem – 55 pkt

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pisma z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w w/w postępowaniu, zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 14.06.2019 r. do godziny 10:30.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 14.06.2019 r. o godzinie 11:00.

Termin związania ofertą – do 13.07.2019 r.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniana załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego uzytku oraz materiału szewnego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującym Wykonawcom:

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.
Pakiet nr 3a- kwota brutto wybranej oferty – 24.265,35 zł

2. Bialmed Sp. z o.o. ul. płk. Leona Silickiego 1, 12-200 Pisz.
Pakiet nr 3 – kwota brutto wybranej oferty – 82.629,61 zł

3. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.
Pakiet nr 1 – kwota brutto wybranej oferty – 20.079,51 zł
Pakiet nr 2 – kwota brutto wybranej oferty – 7.724,16 zł