Ogłoszenia

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 9/2019 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – PHU „FALA” Grzegorz Romanowski ul. Podmiejska-Boczna 12, 66-400 Gorzó Wlkp.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 4.615,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4.845,96 zł

Termin załatwienia reklamacji- w tym samym dniu roboczym.

2. oferta nr 2 – Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowiecki.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 78.821,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 83.812,68 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

3. oferta nr 3 – POLAJS Sp. z o.o. Sp.K. ul. I Brygady Legionów 18/c, 72-100 Goleniów.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 6.408,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 6.728,40 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

4. oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

Pakiet nr 1

kwota netto złozonej oferty – 11.320,80 zł
kwota brutto złożonej oferty – 11.886,84 zł

Pakiet nr 3

kwota netto złozonej oferty – 4.158,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 4.365,90 zł

Pakiet nr 5

kwota netto złozonej oferty – 26.077,11 zł
kwota brutto złożonej oferty – 28.390,39 zł

Pakiet nr 6

kwota netto złożonej oferty – 18.026,04 zł
kwota brutto złożonej oferty – 19.227,12 zł

Pakiet nr 7

kwota netto złozonej oferty – 21,60 zł
kwota brutto złozonej oferty – 26,57 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 196.758,10 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 10/100).

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2019 pn. „świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI
OCENY OFERT

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający Szpital Powiatowy w Pyrzycach unieważnia przeprowadzoną czynność oceny
i wyboru najkorzystniejszych ofert dokonaną w dniu 17 czerwca 2019 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca Konsorcjum firm w składzie: REMONDIS MEDISON Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – Lider Konsorcjum oraz PROMAROL-PLUS Spółka z o.o. z siedzibą w Sławie , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza powinna zostać odrzucona, gdyż nie spełnia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także jest niezgodna z przepisami art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.
O ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje odrębnym pismem.

Z poważaniem,

Odpowiedź na odwołanie

Pyrzyce, dnia 27 czerwca 2019 r.

Zamawiający:
Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II nr 2
74-200 Pyrzyce

Odwołujący:
EMKA S.A.
ul. Jaktorowska 15a
96-300 Żyrardów

Sygn. sprawy: KIO 1168/19
Prezes
Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2019 pn. „świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr zamówienia 556054-N-2019 z dnia 04 czerwca 2019 r.
Odpowiedź na odwołanie
– uwzględnienie odwołania
Na podstawie art. 186 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w imieniu Zamawiającego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wnoszę odpowiedź na odwołanie złożone przez odwołującego EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie i oświadczam, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.
Do postępowania odwoławczego nie przystąpił po stronie Zamawiającego żaden Wykonawca, dlatego Zamawiający wnosi, aby Krajowa Izba Odwoławcza rozważyła możliwość umorzenia postępowania odwoławczego o sygnaturze KIO 1168/19 na posiedzeniu niejawnym, bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.
Informacja o uwzględnieniu zarzutów została przekazana faksem / drogą elektroniczną Odwołującemu.

W załączeniu:
– odpis z KRS, z którego wynika prawo do reprezentowania zamawiającego

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2019 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Zimmer Biomet Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecvie nr 1 – 777.816,00 zł
(słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych).

2. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 152.334,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery złote).