Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/2015 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu: Czytaj dalej

otyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2015 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

  ofertę nr 1 złożoną przez firmę ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 14/2015 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Zawiadomienie

Uprzejmie informujemy, że oferta złożona w postępowaniu nr 14/2015 na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych została odrzucona na podstawie art. 89 uat. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albowiem oferent firmy DELKO ESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim nie dostarczył wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia próbek do oferty po 1 szt. z kazdej pozycji. Zamawiający więc zwrócił się ponownie z prośbą w dniu 11.12.2015 r. o dostarczenie wymaganych próbek do dnia 14.12.2015 r. do godziny 10:30 mimo to, oferent nie dostarczył żadnych próbek co uniemożliwiło ocenę oferty przez Zamawiającego.

W tej sytuacji zaistniały okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty jako niezgodnej z 89 ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2015 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego uzytku, zestawy i narzędzia zabiegowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia następującym Wykonawcom:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 1 – 172.000,80 zł brutto
2. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.
Pakiet nr 2 – 53.978,40 zł brutto.