Ogłoszenia

Odpowiedź na odwołanie

Pyrzyce, dnia 27 czerwca 2019 r.

Zamawiający:
Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II nr 2
74-200 Pyrzyce

Odwołujący:
EMKA S.A.
ul. Jaktorowska 15a
96-300 Żyrardów

Sygn. sprawy: KIO 1168/19
Prezes
Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2019 pn. „świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr zamówienia 556054-N-2019 z dnia 04 czerwca 2019 r.
Odpowiedź na odwołanie
– uwzględnienie odwołania
Na podstawie art. 186 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w imieniu Zamawiającego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wnoszę odpowiedź na odwołanie złożone przez odwołującego EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie i oświadczam, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.
Do postępowania odwoławczego nie przystąpił po stronie Zamawiającego żaden Wykonawca, dlatego Zamawiający wnosi, aby Krajowa Izba Odwoławcza rozważyła możliwość umorzenia postępowania odwoławczego o sygnaturze KIO 1168/19 na posiedzeniu niejawnym, bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.
Informacja o uwzględnieniu zarzutów została przekazana faksem / drogą elektroniczną Odwołującemu.

W załączeniu:
– odpis z KRS, z którego wynika prawo do reprezentowania zamawiającego

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2019 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Zimmer Biomet Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecvie nr 1 – 777.816,00 zł
(słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych).

2. ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 152.334,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery złote).

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 185 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych zamieszcza treść odwołania dotyczące ww postępowania.
Odwołanie otrzymano w dniu 24.06.2019 r.

Odwołanie

Ogłoszenie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2019 na dostawę implantów.

AWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Zimmer Biomet Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 777.816,00 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 152.334,00 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.