Ogłoszenia

UWAGA  ZMIANA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW  KONKURSU OFERT  NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Zamawiający  w pkt III.  SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW  KONKURSU OFERT  NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH – Określenie przedmiotu zamówienia dodał do dotychczasowych następujące warunki graniczne od pkt 5 do 8: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2015 na dostawę artykułów żywnościowych – pakiet nr 2 – owoce.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że w pakiecie nr 2 – owoce w którym wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1A, 66-432 Baczyna firma odstąpiła od podpisania umowy na dostawę owoców- pakiet nr 2 (pismo z dnia 04.03.2015 r.)
Na podstawie art. 94 pkt 3 zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
W związku z powyższym najkorzystniejszą ofertą w pakiecie nr 2 – owoce z którą zostanie podpisana umowa jest oferta firmy Warzywa Owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin. Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2 – owoce – 2.242,08 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2015 na dostawę artykułów żywnościowych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą: Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt .. ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuję, że prowadzone przez:
Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w pakiecie nr 5 – mleko i produkty mleczne w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Uzasadnienie
Postępowanie przetargowe w pakiecie nr 5 – mleko i produkty mleczne zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych ponieważ postępowanie w pakiecie nr 5 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.