Rejestracja on-line

Ogłoszenia

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 7/2019 na DOSTAWĘ IMPLANTÓW.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

Pakiet nr 1

  • Kwota netto złożonej oferty – 720.200,00 zł

  • Kwota brutto złożonej oferty – 777.816,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

2. Oferta nr 2 – ProCardina Medical Sp. z o.o. ul. rtm.W.Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.

Pakiet nr 2

 • Kwota netto złozonej oferty – 141.050,00 zł

 • Kwota brutto złozonej oferty – 152.334,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 930.150,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesią złotych).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – REMONDIS MEDISON Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

Wartość wybranej oferty na okres 3 lat brutto wynosi: 472.392,00 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 80 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 6 pkt

Razem – 86 pkt.

 1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

EMKA S.A.

ul. Jaktorowska 15A

96-300 Żyrardów.

Cena – 45 pkt

odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 10 pkt

Razem – 55 pkt

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pisma z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w w/w postępowaniu, zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 14.06.2019 r. do godziny 10:30.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 14.06.2019 r. o godzinie 11:00.

Termin związania ofertą – do 13.07.2019 r.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniana załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.