Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanieo udzielenie zamówienia publicznego na utylizacje odpadów medycznych nr sprawy: 8/2013.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYGEA” Czesław Golik, ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.
Kwota brutto za 1 kg odpadów – 3,34 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2013 na utylizację odpadów medycznych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowe nr 7/2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Skamex Sp. zo.o. S.K.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź. Czytaj dalej