Rejestracja on-line

Konkurs ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II nr 2
ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych
:

Podstawa prawna

art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 991) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Warunki konkursu ofert

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej lub oferent zatrudniający osoby posiadające kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem konkursowym oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat.

 1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert
  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów
  oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Spraw Pracowniczych – pokój nr 3 (wejście C, administracja I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

 2. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
  ul. Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzyce pok. 1, w terminie
  do dnia 17 lipca 2023 r.
  do godz.
  1200 lub nadać w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu Szpitala/.

 3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wpisać zakres)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu
  i czasie określonym w ogłoszeniu.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2023 r. o godz. 1300 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (sala konferencyjna, wejście C, administracja parter).

 5. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

  • cena oferowanych świadczeń usług medycznych – 100%.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 lipca 2023 r.. o godz. 1100.

 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szpital.pyrzyce.net.pl
  i tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia postępowania, nie później niż w terminie związania ofertą.

 4. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 5. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2022 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z
2023 r., poz. 991).

Zarządzenie nr 24 z 2023 r w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert

Ogłoszenie

formularz ofertowy / zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy

regulamin konkursu ofert

szczegółowe warunki konkursu ofert

wzór umowy oddział chirurgii ogólnej, ortopedii i izby przyjęć

wzór umowy poradnia chirurgii ogólnej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II nr 2
ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych
:

Podstawa prawna

art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 991) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Warunki konkursu ofert

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej lub oferent zatrudniający osoby posiadające kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem konkursowym oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat.

 1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert
  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów
  oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Spraw Pracowniczych – pokój nr 3 (wejście C, administracja I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

 2. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
  ul. Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzyce pok. 1, w terminie
  do dnia 22 czerwca 2023 r.
  do godz.
  1200 lub nadać w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu Szpitala/.

 3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wpisać zakres)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu
  i czasie określonym w ogłoszeniu.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 1300 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (sala konferencyjna, wejście C, administracja parter).

 5. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

  • cena oferowanych świadczeń usług medycznych – 100%.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 czerwca 2023 r.. o godz. 1100.

 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szpital.pyrzyce.net.pl
  i tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia postępowania, nie później niż w terminie związania ofertą.

 4. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 5. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2022 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z
2023 r., poz. 991).

Zarządzenie nr 22 z 2023 r w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert

Ogłoszenie

formularz ofertowy / zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy

regulamin konkursu ofert

szczegółowe warunki konkursu ofert

wzór umowy oddział chirurgii ogólnej, ortopedii i izby przyjęć

wzór umowy poradnia chirurgii ogólnej