Przetargi

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 3/2024 na „Dostawa materiału szewnego”.

Pyrzyce, dnia 01.03.2024 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 3/2024 na „Dostawa materiału szewnego”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.

    Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 30.895,45 zł

    (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 45/100).

    Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 26.573,64 zł

    (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 64/100).

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/24 na „Dostawa materiału szewnego”.

Pyrzyce, dnia 21.02.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/24 na „Dostawa materiału szewnego”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

……………………….. –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

YAVO Sp. z o.o.

ul. Bawełniana 17

97-400 Bełchatów

PAKIET NR 1

Kwota netto – 28.606,90 zł

Kwota brutto – 30.895,45 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 2

Kwota netto – 24.605,22 zł

Kwota brutto – 26.573,64 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. …………………………NIE DOTYCZY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


21.02.2024 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 3/2024 na Dostawę materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 20.02.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 3/2024 na Dostawę materiału szewnego.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

YAVO Sp. z o.o.

ul. Bawełniana 17

97-400 Bełchatów

Pakiet nr 1

Kwota netto – 28.606,90 zł

Kwota brutto – 30.895,45 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Pakiet nr 2

Kwota netto – 24.605,22 zł

Kwota brutto – 26.573,64 zł

Termin dostawy – 1 dzień

20.02.2024 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 3/2024 na dostawę materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 20.02.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 3/2024 na dostawę materiału szewnego.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia otrzymał kwotę 60.858,34 zł (brutto).

Pakiet nr 1 – 33.226,52 zł

Pakiet nr 2 – 27.631,82 zł

20.02.2024 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu