Rejestracja on-line

Przetargi

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 11/2024 na ,,Dostawę płynów infuzyjnych w opakowaniach stojących z dwoma różnymi portami”.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 10/2024 na „DOSTAWA RĘKAWIC,ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”.

Pyrzyce, dnia 05.07.2024 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 10/2024 na „DOSTAWA RĘKAWIC,ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Skamex Spółka Akcyjna ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

  Pakiet nr 1- kwota brutto wybranej oferty wynosi: 147.409,20 zł

  (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięć złotych 20/100).

  Pakiet nr 2 – kwota brutto wybranej oferty wynosi: 93.881,70 zł

  (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 70/100).

  Pakiet nr 3 – kwota brutto wybranej oferty wynosi: 62.148,60 zł

  (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych 60/100).

  Pakiet nr 4 – kwota brutto wybranej oferty wynosi: 80.622,00 zł

  (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote).

Pyrzyce, dnia 05.07.2024 r.

ogłoszenie o wyniku postępowania

Pyrzyce, dnia 04.07.2024 r.Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2024 na „„ Kompleksowe świadczenie usług prania, dezynfekcja, suszenie, maglowanie, składanie, segregowanie bielizny według rodzajów oraz pakowanie asortymentu, a także sterylizację wysokotemperaturową asortymentu operacyjnego wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transportem dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przy ulicy Jana Pawła II 2. Bielizna powinna być oznakowana w systemie bezpośredniego monitorowania bielizny RFID UHF lub HF lub równoważnym.”.”.

Pyrzyce, dnia 04.07.2024 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2024 na „„ Kompleksowe świadczenie usług prania, dezynfekcja, suszenie, maglowanie, składanie, segregowanie bielizny według rodzajów oraz pakowanie asortymentu, a także sterylizację wysokotemperaturową asortymentu operacyjnego wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transportem dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przy ulicy Jana Pawła II 2. Bielizna powinna być oznakowana w systemie bezpośredniego monitorowania bielizny RFID UHF lub HF lub równoważnym.”.”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

  Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi brutto – 1.123.007,87 zł

  (słownie: jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące siedem złotych 87/100).

  Kwota wybranej ofert w pakiecie nr 2 wynosi brutto – 89.974,15 zł

  (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 15/100).

Pyrzyce, dnia 04.07.2024 r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-1

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu podstawowego nr 11/2024 na „ Dostawa płynów infuzyjnych w opakowaniach stojących z dwoma różnymi portami”.

Pyrzyce, dnia 03.07.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu podstawowego nr 11/2024 na „ Dostawa płynów infuzyjnych w opakowaniach stojących z dwoma różnymi portami”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 175.350,00 zł

Kwota brutto – 189.378,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

03.07.2024 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu