Przetargi

Pyrzyce, dnia 08.03.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE OTRZYMANEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2023 na „Zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia przyznano kwotę 5.000.000,00 zł (brutto).

Pakiet nr 1 – 4.240.000,00 zł

Pakiet nr 2 – 275.000,00 zł

Pakiet nr 3 – 150.000,00 zł

Pakiet nr 4 – 300.000,00 zł

Pakiet nr 5 – 35.000,00 zł

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 5/2023 na „Dostawę środków dezynfekcyjnych”.

Pyrzyce, dnia 07.03.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 5/2023 na „Dostawę środków dezynfekcyjnych”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 45/48/35, 02-546 Warszawa.

Kwota netto wybranej oferty wynosi: 171.785,75 zł

(słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 75/100).

Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 185.616,36 zł

(słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych 36/100).

ogłoszenie o wyniku postepowania-dostawaśrodków dezynfekcyjnych

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 3/2023 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 02.03.2023 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 3/2023 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – czy w pakiecie nr 2, w pozycji nr 32b Zamawiający zmieni ilość śrub ze 180 sztuk na 30 sztuk, aby ilość śrub była adekwatna do ilości zamawianych gwoździ.

Odpowiedź- TAK.

  1. Pytanie – czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 7 Zamawiający dopuszcza śruby w długościach od 14 mm do 70 mm?

Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami SWZ.

  1. Pytanie – czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 8 Zamawiający dopuszcza śruby w długościach od 14 mm do 64 mm?

Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami SWZ.

Pyrzyce, dnia 28.02.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 5/2023 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Bialmed Sp.z o.o.

ul. Kazimierzowska 45/48/35

02-546 Warszawa

Kwota netto – 171.785,75 zł

Kwota brutto – 185.616,36 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. NIE DOTYCZY………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


28.02.2023 r………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu