Rejestracja on-line

Przetargi

Pyrzyce, dnia 12.01.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 23/2023 na Zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy–

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

TEMIS Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 8

89-620 Chojnice

Kwota netto – 567.062,00 zł

Kwota brutto – 606.125,76 zł

60 pkt

2 dni

20 pkt

80 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

 1. ………………………NIE DOTYCZY ..…………………………………………………………………………………………………………..                (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (opis stanu faktycznego).


12.01.2024 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 23/2023 na „Zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Pyrzyce, dnia 09.01.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 23/2023 na „Zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

TEMIS Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 8

89-620 Chojnice

Kwota netto – 567.062,00 zł

Kwota brutto – 606.125,76 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

09.01.2024 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 23/23 na zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

Pyrzyce, dnia 09.01.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 23/23 na zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia otrzymał kwotę 575907,04 zł (brutto).

09.01.2024 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 18/2023 na „Dostawa leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Pyrzyce, dnia 08.01.2024 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 18/2023 na „Dostawa leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Shobu-Kan Jarosław Prządka ul. Daleko 8, 73-110 Stargard.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 17 wynosi: 31.354,80 zł

  (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 80/100).

 2. Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin. TZMO SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 85.682,75 zł.

  (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 75/100).

 3. J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 13 wynosi: 3.585,60 zł.

  (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 60/100).

 4. NEUCA Spółka Akcyjna ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 111.530,64 zł.

  (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 64/100).

 5. Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 6.462,41 zł.

  (słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 41/100).

 6. Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 12.740,30 zł.

  (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych 30/100).

 7. Schulke Polska Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 27.731,13 zł.

  (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 13/100).

 8. Asclepios Spółka Akcyjna ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 186.568,30 zł.

  (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 30/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 64.370,42 zł.

  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych 42/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 16 wynosi: 499,02 zł.

  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 02/100).

 9. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 43.038,61 zł.

  (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzydzieści osiem złotych 61/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 12 wynosi: 339.076,80 zł.

  (słownie trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 80/100).

 10. Skamex Spółka Akcyjna, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 119.020,86 zł.

  (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia złotych 86/100).

 11. Bialmed Sp. zo.o. ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35, 02-546 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 15 wynosi: 12.200,16 zł.

  (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 16/100).

 12. Salus International Sp. z o.o. ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 83.419,68 zł.

  (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych 68/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 9.736,31 zł

  (słownie: dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 31/100).

Dostawy – 8643-2024 – TED Tenders Electronic Daily