Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 14/2012

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/2012 na dostawę:
„Leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że zostało udzielone zamówienie dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu Czytaj dalej

NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Postępowanie Nr 15/2012

Wrocław, dnia 16.08.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ kwot określonYCH w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 Z PÓŹN. ZM.)

NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Postępowanie Nr 15/2012 Czytaj dalej