Rejestracja on-line

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 17/2017.

amawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2017 na dostawę:

„asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: 1 rok (12 miesięcy)
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 19.09.2017 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 19.09.2017 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert-18.10.2017 r. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 16/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 16/2017 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 11.08.2017 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 11.08.2017 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 09.09.2017 rok.
Wpłata wadium – do dnia 11.08.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 15/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr na usługi:
„wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej”.

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 14/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/2017 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Kaczmarek Tadeusz.

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60%
TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40% Czytaj dalej