Przetargi

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 22/22 na Dostawę artykułów żywnościowych dla Kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 15.12 .2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 22/22 na Dostawę artykułów żywnościowych dla Kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,2,3,4 złożoną przez wykonawców:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin załatwienia reklamacji

Kryterium 2

Termin załatwienia reklamacji–

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

PHU FALA Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska-Boczna 12

66-400 Gorzów Wlkp

PAKIET NR 1

Kwota netto – 7788,00 zł

Kwota brutto – 8177,00 zł

60 pkt

2 godziny

40 pkt

100 pkt

2

MADAR Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Szklarniowa 1 Ustowo

70-001 Szczecin

PAKIET NR 6

Kwota netto – 255,289,20 zł

Kwota brutto – 255.289,20 zł

60 pkt

2 godziny

40 pkt

100 pkt

3

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

ul. Ludowa 122

18-200 Wysokie Mazowieckie

PAKIET NR 2

Kwota netto – 121.728,00 zł

Kwota brutto – 121.728,00 zł

60 pkt

W tym samym dniu roboczym

40 pkt

100 pkt

4

Handel Hurtowy

Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1a

66-432 Baczyna

PAKIET NR 3

Kwota netto – 54000,00 zł

Kwota brutto – 54.000,00 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 2880,00 zł

Kwota brutto – 2880,00 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 60732,00 zł

Kwota brutto – 60732,00 zł

60 pkt

W tym samym dniu roboczym

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

 1. NIE DOTYCZY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


Pyrzyce, dnia 15.12.2022 r. ………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dyrekcja Szpitala Powiatowego, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nr 24/2022 , którego przedmiotem zamówienia jest zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 24/2022 .

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nr 24/2022 , którego przedmiotem zamówienia jest zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie platformy https://platformazakupowa.pl oraz na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Marek Jaszczak -Kierownik GT

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:

 • cena- 60%

 • termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert – https://platformazakupowa.pl

Termin składania ofert do dnia 21.12.2022 r. do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu 21.12.2022 r. o godzinie 11°°.

Termin związania ofertą – do dnia 19.01.2023 r.

Pyrzyce, dnia 12.12.2022 r.

Dokument- ogłoszenie o przetargu na najemzbiornika na tlen

SWZ – Tryb podstawowy nr 24 zakup tlenu i gazów

RODO-zakup gazów

Dokument- umowa najmu

Dokument- umowa na dostawę gazów w stanie ciekłym-

Załącznik nr 1- oferta- zakup tlenu

zalacznik 3-gazy

załącznik nr 5 – zakup gazów i tlenu

załącznik nr 6- przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 7-gazy

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

Pakiet nr 1-tlen medyczny

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 23/22 na dostawę materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 12.12.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 23/22 na dostawę materiału szewnego.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY.

Zamawiający – Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce działając na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 oraz art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawy Pzp” zawiadamia Wykonawcę odrzuceniu oferty w pakiecie nr 1 i 2 i unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Dostawa materiału szewnego.”

Uzasadnienie prawne:

Oferta w pakiecie nr 1 i 2 została odrzucona w całości na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi: – „treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia”.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie podał kryterium którym był termin dostawy.

UNIEWAŻNIENIE

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi: – „wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu”.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie określił terminu dostawy, które było jednym z kryteriów stanowiącym ocenę oferty.

Zachodzi zatem przesłanka do odrzucenia i unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 oraz art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

12.12.22 r…………………………………………………….

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2022 na dostawę leków do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 09.12.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2022 na dostawę leków do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 11.944,58 zł

  (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 58/100).

 2. Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin

  TZMO SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 103.103,10 zł.

  (słownie: sto trzy tysiące sto trzy złote 10/100).

 3. NEUCA SA ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 39.879,31 zł.

  (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 31/100).

 4. Skamex Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 80.001,11 zł.

  (słownie: osiemdziesiąt tysięcy jeden złotych 11/100).

 5. Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 8.985,19 zł

  (słownie: osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 19/100).

 6. Schulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 29.718,51 zł.

  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 51/100).

 7. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 183.742,11 zł

  (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 11/00)

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 28.931,41 zł

  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 41/100)

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 58.509,89 zł

  (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięć złotych 89/100)

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 4.185,07 zł

  (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 07/100).

 8. Asclepios SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 61.965,09 zł

  (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 09/100).

 9. Shubu-Kan Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 12 wynosi: 29.479,80 zł

  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 80/100).