Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 15/2021 zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 15/2021 .

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nr 15/2021 , którego przedmiotem zamówienia jest zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie platformy https://platformazakupowa.pl oraz na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  1. Kukuła Marian-Kierownik GT

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:

  • cena- 60%

  • termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert – https://platformazakupowa.pl

Termin składania ofert do dnia 13.12.2021 r. do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu 13.12.2021 r. o godzinie 11°°.

Termin związania ofertą – do dnia 11.01.2022 r.

Pyrzyce, dnia 02.12.2021 r.

Dokument- ogłoszenie o przetargu na najemzbiornika na tlen

Tryb podstawowy nr 15- zakup tlenu i gazów

Dokument- umowa na dostawę gazów w stanie ciekłym-

Dokument- umowa najmu

RODO-zakup gazów

Załącznik nr 1- oferta- zakup tlenu

zalacznik 3-gazy

załącznik nr 5 – zakup gazów i tlenu

załącznik nr 6- przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 7-gazy

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

Pakiet nr 1-tlen medyczny

Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie przetargu podstawowego nr 13/2021 na dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 02.12.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie przetargu podstawowego nr 13/2021 na dostawę artykułów żywnościowych.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu podstawowego, którego przedmiotem jest „Dostawa artykułów żywnościowych – pakiet nr 3 – pieczywo”

Odrzucono ofertę Wykonawcy:

  • AGA s.c. A.Kominek, P.Wydro, ul. Stargardzka 34, 74-200 Pyrzyce.

Uzasadnienie odrzucenia.

Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w pakiecie nr 3 – pieczywo, ponieważ oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 13/21 na dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 01.12.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 13/21 na dostawę artykułów żywnościowych.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1

PHU FALA Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska-Boczna 12

66-400 Gorzów Wlkp

PAKIET NR 2

Kwota netto – 6.217,20 zł

Kwota brutto – 6.528,06 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym

2

MADAR Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Szklarniowa 1 Ustowo

70-001 Szczecin

PAKIET NR 1

Kwota netto – 181.281,60 zł

Kwota brutto – 190.345,68 zł

Termin załatwienia reklamacji – BRAK

01.12.2021 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH.

Pyrzyce, dnia 01.12.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 328.660,08 zł brutto.

Pakiet nr 1 – 237.447,96 zł

Pakiet nr 2 – 7.854,84 zł

Pakiet nr 3 – 83.357,28 zł

01.12.2021 r. ………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu