Przetargi

Strona 4 z 20512345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2023 na „Zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach”.

Pyrzyce, dnia 24.04.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2023 na „Zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 33.372,00 zł

  (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote).

 2. MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 170.000,00 zł.

  (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 280.000,00 zł.

  (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy).

 3. Partner4Medicine Sp. z o.o. ul. Aleje Zygmunta Krasińskiego 20A, 64-100 Leszno.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 273.996,00 zł.

  (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

 4. ALTERIS SA ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 4.235.940,00 zł.

  (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2023 na dostawę:„implantów do zespoleń kości dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 6/2023.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2023 na dostawę:

implantów do zespoleń kości dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

 1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %

 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl

Termin składania ofert- 18.05.2023 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 18.05.2023 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 90 dni od daty otwarcia ofert- 15.08.2023 r.

Wpłata wadium – 18.05.2023 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl. Oraz na stronie Zamawiającego www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 18.04.2023 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

SZPITAL POWIATOWY-SWZ implanty

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego-implanty

RODO – implanty

Załącznik nr 1 do SWZ- oferta-implanty

zalacznik 3-implanty

załącznik nr 5-implanty

załącznik nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – oświadczenie o obowiązku podatkowym

Załącznik nr 8-Oświadczenie-RODO

Pakiet nr 1 – implanty do zespoleń kości

ogłoszenie w witrynie TED

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2023 na „Dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe”.

Pyrzyce, dnia 17.04.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2023 na „Dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 130.228,20 zł

  (słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 20/100).

 2. Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 66.906,00 zł.

  (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześć złotych).

 3. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 712.649,88 zł.

  (słownie: siedemset dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 88/100).

 4. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 37.584,00 zł.

  (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote).

 5. EMED Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 42.888,96 zł.

  (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 96/100).

 6. Zimmar Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 1.160.460,00 zł.

  (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych).

2023-OJS075-227106-pl

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Strona 4 z 20512345678910...203040...Ostatnie »