Przetargi

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 8/21 na dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 13.08. 2021r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 8/21 na dostawę artykułów żywnościowych.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 i 2 złożoną przez następujących Wykonawców:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin załatwienia reklamacji

Kryterium 2

termin załatwienia reklamacji –

waga 40%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

POLAJS Sp. z o.o. Sp.K.

ul. I Brygady Legionów 18c

72-100 Goleniów

PAKIET NR 1

Kwota netto – 6.480,00 zł

Kwota brutto – 6.804,00 zł

60 pkt

W tym samym dniu roboczym

40 pkt

100 pkt

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

PAKIET NR 3

Kwota netto – 6.528,00 zł

Kwota brutto – 6.854,40 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 25.180,43 zł

Kwota brutto – 26.795,95 zł

PAKIET NR 6

Kwota netto – 16.754,76 zł

Kwota brutto – 17.772,25 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto – 50,40 zł

Kwota brutto – 61,99 zł

60 pkt

60 pkt

60 pkt

60 pkt

W tym samym dniu roboczym

– „ –

– „ –

– „ –

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

………………………………………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Pyrzyce, dnia 11.08.2021 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

  1. Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. Tadeusz Meger, Eugeniusz Twór, ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

    Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 231.800,05 zł

    (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych 05/100).

  2. MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B1, 80-278 Gdańsk.

    Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 9.999,00 zł

    (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 8/21 na Dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 10.08.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 8/21 na Dostawę artykułów żywnościowych.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

POLAJS Sp. z o.o. Sp.K.

ul. I Brygady Legionów 18c

72-100 Goleniów

PAKIET NR 1

Kwota netto – 6.480,00 zł

Kwota brutto – 6.804,00 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Gruszczyńska Małgorzata

ul. Żołnierska 20a

62-800 Kalisz

PAKIET NR 1

Kwota netto – 9.900,00 zł

Kwota brutto – 10.395,00 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto – 6.528,00 zł

Kwota brutto – 6.854,40 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 25.180,43 zł

Kwota brutto – 26.795,95 zł

PAKIET NR 6

Kwota netto – 16.754,76 zł

Kwota brutto – 17.772,25 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto – 50,40 zł

Kwota brutto – 61,99 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: tryb podstawowy nr 8/21 na dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 10.08.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: tryb podstawowy nr 8/21 na dostawę artykułów żywnościowych.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 158.658,32(brutto) (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 32/100).

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu