Przetargi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego”.

Pyrzyce, dnia 29.08.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego”.

Znak sprawy: 13/2022

Załącznik nr 2 do SWZ – Wykaz sprzętu do stałego nadzoru technicznego w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 4,5, 6, 9, 10, 11

 1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w./w. pozycji tj. respiratorów produkcji Air Liquide Medical Systems [dawniej Taema] oraz respiratorów Elisa 600 produkcji Löwenstein Medical
  i utworzenie osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert.

Odpowiedź- NIE.

Proszę o odpowiedz na pytanie 2 w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 9, 10, 11 – respiratory Elisa 600

 1. Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu bądź wyrażenie zgody na złożenie oferty częściowej na w./w. pozycje, tj. respiratory Elisa 600 Löwenstein Medical,
  co pozwoli na złożenie ofert przez autoryzowane podmioty producenta bądź Wykonawcom posiadającym przeszkolenia z konserwacji respiratora Elisa 600 ?

Personel autoryzowanego producenta posiada odpowiednią widzę nabytą na szkoleniach
u producenta z konserwacji i wykonywania napraw jego urządzeń. Zwracamy uwagę,
iż respirator Elisa 600 jest stosunkowo nowym urządzeniem na rynku, przez co podmioty nieautoryzowane mogą nie posiadać lub posiadają zaledwie kilkumiesięczne doświadczenie
w zakresie konserwacji tego respiratora bądź mylą to urządzenie ze starym respiratorem Elisa, wycofanym z produkcji. Dopuszczenie do postępowania podmiotów autoryzowanych leży
w interesie Zamawiającego, gdyż nieprawidłowy serwis respiratorów może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

Odpowiedź- NIE.

SWZ, rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4, 5, 6, 9, 10, 11

 1. Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu w zakresie odbycia szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Umożliwienie osobom nieuprawnionym przez producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie urządzenia. Wg instrukcji obsługi „Konserwacja i naprawy muszą być przeprowadzane wyłącznie przez centrum serwisowe lub specjalistów upoważnionych przez producenta.” Wykonywanie serwisu przez podmioty nieuprawnione przez producenta wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkowaniu zapisów instrukcji jego użytkowania (wstęp w instrukcji obsługi).

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ

SWZ, rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4, 5, 6, 9, 10, 11

 1. Zgodnie z art. 99 ustawy PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny
  i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty
  ”. Zamawiający w SWZ w opisie przedmiotu zamówienia zastosował słowa „serwisowanie”, które ma bardzo szerokie znaczenie. W opisie nie ma informacji dotyczących wykonania usługi okresowego przeglądu technicznego a w wykazie sprzętu (załączniku nr 2 do SWZ) zawarł informację
  o dacie przeglądu.
  Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy Wykonawcy mają wykonać usługi przeglądów zgodnie z zaleceniami producentów respiratorów
  z uwzględnianiem w cenie oferty kosztów wymiany zestawów przeglądowych ( tabelki nr
  1 – 3) przewidzianych przez producentów ?

Zwracamy uwagę, iż najczęstszą przyczyną awarii urządzeń medycznych są uszkodzenia wynikające z braku regularnej wymiany zestawów serwisowych oraz uszkodzenia mechaniczne. Podstawą bezawaryjności każdego urządzenia mechanicznego jest regularna wymiana elementów eksploatacyjnych przewidzianych przez producenta w określonych interwałach czasowych.

Tabelka nr 1 – Respirator Extend XT wymaga wymiany:

1.

Czujnik tlenu

2.

Uszczelki

3.

Zawory jednokierunkowe na zasilaniu tlen i powietrze

4.

Filtry

Tabelka nr 2 – Respirator typu Osiris wymaga wymiany:

1.

Akumulator

2.

Filtry bakteryjne

3.

Zawory jednokierunkowe na zasilaniu tlen

4.

Filtr (zimny)

Tabelka nr 3 – Respirator Elisa 600 wymaga wymiany:

1.

Silikonowe elementy panelu zastawek

2.

Maty filtrów wentylatora

3.

Spieczony filtrów złącz śrubowych NIST przy O-ringach.

4.

O-ringi złącz śrubowych NIST

Odpowiedź- Wykonawcy mają wykonać usługi przeglądów respiratorów z uwzględnieniem w cenie oferty kosztów wymiany zestawów przeglądowych:

 • czujnik tlenu

 • uszczelki

 • zawory jednokierunkowe na zasilaniu tlenu i powietrza

 • filtry

 • akumulator

 • filtry bakteryjne

 • zawory jednokierunkowe na zasilaniu tlen

 • silikonowe elementy panelu zastawek

 • maty filtrów wentylatora

 • spieczony filtrów złącz śrubowych

 • o-ringi złącz śrubowych

  o parametrach umożliwiających prawidłowe działanie respiratorów.

SWZ, rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4 i 5 – respirator Extend prod. Air Liquide Medical Systems [dawniej Taema]

 1. Prosimy Zamawiającego o udzielnie informacji o dacie ostatniej wymiany akumulatorów, która jest konieczna Wykonawcom do prawidłowego skalkulowania ceny. Producent respiratora zakłada wymianę akumulatorów [ 2 szt. dla 1 urządzenia] w interwale co 24 miesięcy. Czy Wykonawcy zgodnie z interwałem mają skalkulować koszt wymiany akumulatorów w respiratorach podczas przeglądu w roku 2023 ?

Odpowiedź- TAK.

SWZ, rozdział V. Opisu przedmiotu zamówienia

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 9, 10 , 11 – respirator Elisa 600 prod. Löwenstein Medical

 1. Producent respiratora nie określił jednoznacznie interwału wymiany akumulatora, jednakże według zaleceń, akumulator w respiratorze Elisa 600 należy wymieniać w oparciu o jego zużycie (cykle ładowania/rozładowania). Czy Zamawiającego wyrazi zgodę na wymianę akumulatora po wykonaniu usługi przeglądów na osobne zlecenie po ustaleniu terminu konieczności wymiany ?

Odpowiedź- TAK.

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty, Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowe poszanowania umowy § 1 ust. 1 lit. a, § 8 ust. 2

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4, 5, 6, 9, 10, 11

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty pkt 1

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4, 5, 6, 9, 10, 11

 1. Prosimy o wyjaśnienie czy należy zrozumieć, że podana cena za stały nadzór techniczny ma zawierać wykonanie usługi okresowego przeglądu technicznego wykonanego zgodnie
  z zaleceniami producentów i wymianą zestawów przeglądowych/serwisowych zgodnie
  z harmonogramem zawartym przez Zamawiającego w wykazie urządzeń (załącznik nr 2)?

Odpowiedź- podana cena ma zawierać wykonanie usługi okresowego przeglądu technicznego z wymianą zestawów przeglądowych/serwisowych zgodnie z harmonogramem zawartym przez Zamawiającego w wykazie urządzeń (załącznik nr 2).

 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy w podanej cenie za naprawę i konserwację sprzętu medycznego Wykonawcy mają podać cenę za samą roboczogodzinę pracy czy roboczogodzinę
  z uwzględnieniem dojazdu do siedziby Zamawiającego ?

Odpowiedź- prosimy podać cenę za roboczogodzinę z uwzględnieniem dojazdu do siedziby zamawiającego.

Pytanie nr 9.dotyczy pakietu nr 4 – zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 4 pozycji 2 i 9- RTG z ramieniem C Ziehm i utworzenie odrębnego zadania celem złożenia rzetelnej oferty oraz zwiększenia konkurencyjności.

Odpowiedź- Tak, zamawiający wydziela z pakietu nr 4 pozycję nr 2 i 9 i i informuje o utworzeniu odrębnego pakietu „PAKIET NR 5”.

pakiet nr 4-aktualny

Pakiet nr 5

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 13/2022 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Pyrzyce, dnia 29.08.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 13/2022 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach w związku z zadanymi pytaniami w dniu 26.08.2022 r. informuje o przesunięciu terminu składania ofert, terminu związania ofertą i wyznacza nowe terminy:

 • termin składania ofert – 05.09.2022 r. godz. 10:30

 • termin otwarcia ofert – 05.09.2022 r. godz. 11:00

 • termin związania ofertą – 04.10.2022 r.

dot. postępowania przetargowego na SERWISOWANIE ORAZ NAPRAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO – nr sprawy: nr 13/2022

Pyrzyce, dnia 25.08.2022 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na SERWISOWANIE ORAZ NAPRAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO – nr sprawy: nr 13/2022

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
Dotyczy: SWZ, Rozdział XI, a) wykaz usług
Czy Zamawiający podtrzymuje wykazanie się minimum 3 usługami?
Pytanie motywujemy faktem, że na końcu akapitu wystąpiła prawdopodobnie omyłka pisarska: „Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 usługami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań..

Odpowiedź- TAK, zamawiający podtrzymuje wykazanie się minimum 3 usługami.

Pytanie 2
Dotyczy: SWZ, Rozdział XV, Pkt. 2

Czy Zamawiający rozumie wynagrodzenie ryczałtowe jako stałą, równą kwotę płatną co miesiąc?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 3
Dotyczy: SWZ, Rozdział XVII, Pkt. 1.
Czy Zamawiający akceptuje reakcję serwisu również w postaci pomocy zdalnej, kontaktu telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez Wykonawcę?

Odpowiedź- TAK rozumiane jako przyjęcie zgłoszenia awarii do realizacji.

Pytanie 4
Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowanie postanowień umowy), §1, ppkt a)
Czy Zamawiający wymaga, by Wykonawca, dla urządzeń wymienionych w pakiecie nr 3, na czas naprawy udostępnił nieodpłatnie urządzenie zastępcze, jeśli naprawa jest wykonywana poza siedzibą Zamawiającego? Taki wymóg pozwoli na utrzymanie płynności zabiegowej przy braku dostępu do uszkodzonego urządzenia.

Odpowiedź- TAK.


Pytanie 5
Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowanie postanowień umowy), §1, ppkt b)
Czy wszystkie urządzenia wymienione w Pakiecie nr 3 są objęte wyłącznie Stałym Nadzorem Technicznym, wobec czego dla Pakietu nr 3 nie ma uzasadnienia §1 ppkt. b) dla napraw i konserwacji zgłaszanych każdorazowo, a także §8 ust. 3 omawiający Wynagrodzenie Wykonawcy za naprawę i konserwację sprzętu nieobjętego SNT?

Odpowiedź- urządzenia wymienione w pakiecie nr 3 wyłączone są z dodatkowej konserwacji, może natomiast wystąpić konieczność ich naprawy poza wykonywaniem czynności stałego nadzoru technicznego.


Pytanie 6
Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowanie postanowień umowy), §2
Czy włączenie do wykazu dodatkowej aparatury wiąże się ze zwiększeniem wynagrodzenia i analogicznie – wyłączenie z wykazu aparatury będzie skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 7
Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowanie postanowień umowy), §4
Czy Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych w sytuacji dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego na czas naprawy?

Odpowiedź- NIE, jeśli urządzenie zastąpi całkowicie wszystkie funkcje urządzenia będącego w naprawie.

Pytanie 8
Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowanie postanowień umowy), §5
Czy Zamawiający akceptuje reakcję serwisową również w postaci pomocy zdalnej, kontaktu telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez Wykonawcę?

Odpowiedź- TAK, jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii. TAK, jeżeli kontakt w postaci zdalnej usunie całkowicie awarię.

Pytanie 9
Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowanie postanowień umowy), §8, ust. 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu z:
Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zastrzeżeniem wartości zużytych do naprawy części które rozliczane będą odrębnie tj. wg cen zakupu powiększonych o koszty zaopatrzenia, które wynosić będą nie więcej niż 5% ceny zakupu. Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT pakiet nr …:(…)”
na:
„Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny z uwzględnieniem niezbędnych części zastępczych i koszty. Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT pakiet nr …(…):”

Prośbę motywujemy tym, że odrębne rozliczanie części jest dla Zamawiającego niekorzystne ekonomicznie z powodu stawki VAT 23%, przy czym dla kompleksowej usługi serwisowej urządzeń medycznych (dojazd, roboczogodziny, części zamienne) można przyjąć stawkę VAT 8%. Dodatkowo, koszt zakupu części zamiennych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie ma możliwości udostepnienia takich informacji. Tak postawiony warunek uniemożliwia nam złożenia wiążącej oferty w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 10
Dotyczy:
Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowanie postanowień umowy), §8, ust. 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu z:
„Wynagrodzenie Wykonawcy za naprawę i konserwację sprzętu – pakiet nr .. nieobjętego SNT wynosić będzie netto pakiet nr – zł za roboczogodzinę plus koszt części zamiennych wg udokumentowanych kosztów zakupu.(…)”
na:
„Wynagrodzenie Wykonawcy za naprawę i konserwację sprzętu – pakiet nr .. nieobjętego SNT wynosić będzie netto pakiet nr – zł za roboczogodzinę plus koszt części zamiennych.(…)”

Prośbę motywujemy tym, że odrębne rozliczanie części jest dla Zamawiającego niekorzystne ekonomicznie z powodu stawki VAT 23%, przy czym dla kompleksowej usługi serwisowej urządzeń medycznych (dojazd, roboczogodziny, części zamienne) można przyjąć stawkę VAT 8%. Dodatkowo, koszt zakupu części zamiennych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie ma możliwości udostepnienia takich informacji. Tak postawiony warunek uniemożliwia nam złożenia wiążącej oferty w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 11
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ
Prosimy o dodanie w treści oferty wyznaczonego miejsca, gdzie można uzupełnić informację o tym, do którego pakietu Wykonawca składa ofertę.

Odpowiedź- wykonawca dopisuje do którego pakietu składa ofertę:

Oferujemy następujące ceny za w/w przedmiot zamówienia wymieniony w zaznaczony w załączniku nr 2: dotyczy pakietu nr ………..

Pytanie 12

Celem doprecyzowania zapisów SWZ prosimy o podanie informacji które dokumenty Wykonawca składa w wyznaczonym terminie od dnia wezwania w przypadku oferty która została oceniona jako najkorzystniejsza?

Odpowiedź – wszystkie dokumenty określone w SWZ.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/22 na: „Dostawa artykułów żywnościowych”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NR 14/22

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/22 na:

Dostawa artykułów żywnościowych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl na stronie BZP.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Beata Skowrońska- Kierownik Kuchni

tel. 915702573 wew. 278

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 01.09.2022 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 01.09.2022 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 30.09.2022 r.

Pyrzyce, dnia 23.08.2022 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- Żywność

Tryb podstawowy SWZ nr 14 – Zywność

RODO-kuchnia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia

zalacznik 3-żywność

załacznik nr 4-projektowane postanowienia umowy-żywność

Załącznik nr 5 Oświadczenie-kuchnia

załącznik nr 6- przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 7 -żywność

załącznik nr 8-żywność

załącznik nr 9 – Oświadczenie-RODO- żywność

Pakiet nr 1 – jaja

Pakiet nr 2 – inne tłuszcze

Pakiet nr 3 – czekolada mleczna

Pakiet nr 4 – przetwory zbozowe, towary sypkie

pakiet nr 5- zupy w proszku, sosy w proszku, przyprawy, przetwory konserwowe