Przetargi

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2022 na: „Serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NR 13/2022

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2022 na:

Serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl na stronie BZP.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Marek Jaszczak- Kierownik Działu gospodarczo-technicznego

tel. 915702573 wew. 288

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 30.08.2022 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 30.08.2022 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 28.09.2022 r.

Pyrzyce, dnia19.08.2022 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- SNT

SWZ

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 4

RODO – SNT

Załącznik nr 1- oferta-SNT

zalacznik 3-SNT

załącznik nr 5-SNT

załącznik nr 6- przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 7 – Oświadczenie-RODO-SNT

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

PAKIET nr 3

pakiet nr.4

 

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 10/22 na zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19.

Pyrzyce, dnia 19.08.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 10/22 na zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, 3 złożoną przez wykonawcę:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Długość okresu gwarancji

Kryterium 2

długość okresu gwarancji –

waga 40%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

2

Pomagamy24h.pl Sp. z o.o.

Os. Powstańców Warszawy 6m/lok. 1

61-656 Poznań

PAKIET NR 2

Wartość netto – 20635,82 zł

Wartość brutto – 23112,59 zł

60 pkt

36 miesięcy

40 pkt

100 pkt

3

Alteris SA

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

PAKIET NR 3

Wartość netto – 6300,00 zł

Wartość brutto – 7749,00 zł

60 pkt

36 miesięcy

40 pkt

100 pkt

Wykonawcy, których oferta nie została wybrana otrzymali następującą punktację:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium nr 1

Cena

Wartość oferty

Kryterium 1 cena oferty- waga – 60%

Przyznana punktacja

Kryterium 2

Długość okresu gwarancji

Kryterium 2

długość okresu gwarancji

waga- 40%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

Pakiet nr 1

Wartość netto – 207110,00 zł

Wartość brutto – 254745,30 zł

Pakiet nr 2

Wartość netto – 155088,00 zł

Wartość brutto – 190758,24 zł

Pakiet nr 3

Wartość netto – 101660,00 zł

Wartość brutto – 125041,80 zł

Pakiet nr 4

Wartość netto – 259166,00 zł

Wartość brutto – 318774,18 zł

7,27 pkt

3,72 pkt

36 miesięcy

36 miesięcy

40 pkt

40 pkt

Oferta w pakiecie nr 1 unieważniona art. 255 pkt 3

47,27 pkt

43,72 pkt

Oferta w pakiecie nr 4 unieważniona art. 255 pkt 3

4

Elecpol Sp. z o.o.

ul. Łużycka 34a

61-614 Poznań

Pakiet nr 2

Wartość netto – 29370,00 zł

Wartość brutto – 32993,10 zł

42,03 pkt

36 miesięcy

40 pkt

82,03 pkt

5

Certus Meble Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 25c

74-200 Pyrzyce

Pakiet nr 4

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. Certus Polska Sp. z o.o. ul. Dworcowa 25c, 74-200 Pyrzyce.

Uzasadnienie prawne: Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 16.08.2022 r. Wykonawca złożył ofertę niekompletną ponieważ nie dołączył do oferty załącznika nr 2 – formularz ofertowy, w którym znajdują się informacje, stanowiące podstawę do obliczenia kryterium jakim była cena i długość okresu gwarancji.

Informacja o unieważnieniu:

Zamawiający informuje o unieważnieniu oferty firmy Tronus Posla Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa.

Uzasadnienie prawne:

1. Oferta w pakiecie nr 1 i w pakiecie nr 4 zostaje unieważniona na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa zaoferował w pakiecie nr 1 kwotę brutto w wysokości 254.745,30 zł, w pakiecie nr 4 kwotę brutto w wysokości 318.774,18 zł. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w pakiecie nr 1 – 215.689,49 zł, w pakiecie nr 4 kwotę w wysokości 40.850,00 zł.

19.08.2022 r.……………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 11/22 na Docieplenie i doposażenie rozprężni gazów medycznych.

Pyrzyce, dnia 18.08.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 11/22 na Docieplenie i doposażenie rozprężni gazów medycznych.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Awzmed-Medizintechnik Arkadiusz Warzyński

ul. Zeusa 1

72-006 Mierzyn

Wartość netto – 184.814,81 zł

Wartość brutto – 199.600,00 zł

Długość okresu gwarancji na prace adaptacyjno-remontowe oraz zamontowane materiały eksploatacyjne – 24 miesiące

18.08.2022 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu