Przetargi

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2023 na dostawę leków do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 11.08.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2023 na dostawę leków do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 7.237,99 zł

  (słownie: siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 99/100).

 2. BL Medica Sp. z o.o. Sp.K. ul. Słoneczna 18, 72-123 Kliniska Wielkie.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 3.006,72 zł.

  (słownie: trzy tysiące sześć złotych 72/100).

 3. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 43.898,76 zł.

  (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 76/100).

 4. Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 19.575,01 zł.

  (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 01/100).

 5. ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 75.888,17 zł

  (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 17/100).

 6. URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 31.679,99 zł.

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 99/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 202.160,00 zł.

(słownie: dwieście dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych).

 1. Salus International Sp. z o.o. ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 127.429,31 zł.

  (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 31/100).

 2. BIALMED Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 40.383,90 zł

  (słownie: czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 90/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 128.445,70 zł.

  (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 70/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 322.714,75 zł.

  (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset czternaście złotych 75/100).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 10/2023 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 08.08.2023 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 10/2023 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 9 poz. 6 i czy dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0.5% glukonianem chlorheksydyny, rozmiar złożonego gazika 4×4,5cm, a rozłożonego 12×12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum B, F w czasie do 15 sekund?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 5 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 5 o treści:

„W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności przy zwłoce do 14 dni, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto tejże faktury, a przy zwłoce w płatności powyżej 14 dni 2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki aż do momentu uregulowania płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany dotyczące § 6 ust. 5. Interesy Wykonawcy są zabezpieczone poprzez możliwość dochodzenia należności z tytułu odsetek od transakcji handlowych oraz zwrotu kosztów odzyskiwania należności.

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 11/2023 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 04.08.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 11/2023 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę :

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

……………………….. –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 103.709,00 zł

Kwota brutto – 112.504,47 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto – 51.928,50 zł

Kwota brutto – 56.082,78 zł

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

 1. …………………………NIE DOTYCZY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


04.08.2023 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2023 na:„Dostawa leków dla apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 10/2023

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2023 na:

Dostawa leków dla apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Mędzin Ilona- z-ca Dyrektora d.s. lecznictwa

tel. 915702573 wew. 289

2. mgr Apoloniusz Urbanowicz – Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

tel. 915702573 wew. 279

 1. Halina Piskorz – Technik farmacji

tel. 915702573 wew. 279

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 6.09.2023 r. godz. 1030.

Termin otwarcia ofert 6.09.2023 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 90 dni od daty otwarcia ofert- 04.12.2023 r.

Wadium 06.09.2023 r.

Pyrzyce, dnia 04.08.2023 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- leki

Dostawy – 471905-2023 – TED Tenders Electronic Daily

SZPITAL POWIATOWY-SWZ apteka

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego

RODO – leki

JEDZ

Załącznik nr 1 do SWZ- oferta-LEKI

zalacznik 3-leki

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO-leki

Załącznik nr 8

Pakiet nr 1 -leki różne 1

Pakiet nr 2 – Heparyny drobnocząsteczkowe

Pakiet nr 3 – Materiały opatrunkowe

Pakiet nr 4 – Insuliny

Pakiet nr 5 – Opaski gipsowe i podkłady pod gips

Pakiet nr 6 – Pieluchomajtki, podkłady higieniczne i opatrunki

Pakiet nr 7 – Gazy medyczne

Pakiet nr 8 – Opatrunki hemostytczne

Pakiet nr 9 – Dezynfekcja ran

Pakiet nr 10 – Albuminy

Pakiet nr 11 – Płyny infuzyjne