Przetargi

Dyrekcja Szpitala Powiatowego, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nr 23/2023 , którego przedmiotem zamówienia jest zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 23/2023 .

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nr 23/2023 , którego przedmiotem zamówienia jest zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie platformy https://platformazakupowa.pl oraz na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Marek Jaszczak -Kierownik GT

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:

 • cena- 60%

 • termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert – https://platformazakupowa.pl

Termin składania ofert do dnia 09.01.2024 r. do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 11°°.

Termin związania ofertą – do dnia 07.02.2024 r.

Pyrzyce, dnia 27.12.2023 r.

Dokument- ogłoszenie o przetargu na najemzbiornika na tlen

ogłoszenie o zamówieniu

Dokument- umowa na dostawę gazów w stanie ciekłym-

Dokument- umowa najmu

RODO-zakup gazów

SWZ – Tryb podstawowy nr 23 zakup tlenu i gazów

Załącznik nr 1- oferta- zakup tlenu

zalacznik 3-gazy

załącznik nr 5 – zakup gazów i tlenu

załącznik nr 6- przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 7-gazy

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

Pakiet nr 1-tlen medyczny

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 22/2023 na „Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

Pyrzyce, dnia 19.12.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 22/2023 na „Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn-Zdrój

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 81.727,32 zł

  (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 32/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 46.720,80 zł

  (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 80/100)

 2. Beryl Med Poland Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 36, bud. 14C, 02-220 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 9.288,00 zł

  (słownie: dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy).

ogłoszenie o wyniku postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, endoprotezoplastyka stawu barkowego, implanty do osteotomii piszczeli, wkręty, podkładki, groty, druty, system kabli do zabezpieczenia kości długich. Nr sprawy: 20/2023.

Pyrzyce, dnia 15.12.2023 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, endoprotezoplastyka stawu barkowego, implanty do osteotomii piszczeli, wkręty, podkładki, groty, druty, system kabli do zabezpieczenia kości długich. Nr sprawy: 20/2023.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza o średnicy od 2,5mm do 6mm zamiast od 2 mm do 6 mm?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o średnicy od 1,00 do 3,0mm zamiast od 1,0 do 2,9 mm?

Odpowiedź- TAK

 1. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur elektronicznych w formacie PDF na wyznaczony adres e-mail?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 1 – wkręty, podkładki, groty, druty

 1. Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów o średnicy gwintu 3,5mm, średnicy rdzenia 2,0mm i długości 10-60mm, zamiast średnicy gwintu 4mm, średnicy rdzenia 2,4mm i długości od 10-70mm?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów do kości gąbczastej średnica 6,5mm o dł. całkowitej 25-120mm zamiast dł. 25-140mm?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów o średnicy 4,5mm o dł. 20-70mm zamiast dł. 20-80mm?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładki do wkrętów fi 3,5mm o wymiarach 3,7x10mm zamiast fi 7 mm?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w poz. nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie grotowkrętów Schanza samogwintujących zamiast samowiercących o średnicy od 2,5 do 6mm, zamiast od 2 do 6mm?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w poz. nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie drutów Kirschnera o średnicy od 1,0 do 3,0mm i dł. 150; 210; 310mm oraz drutu o średnicy 0,8mm i dł. 70; 150; 210; 310mm zamiast od 1,0 do 2,9mm, długości od 70 do 310mm?

Odpowiedź- NIE.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:

 1. Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź-Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w następujący sposób:

– w przypadku rażących naruszeń postanowień niniejszej umowy druga strona zastrzega sobie możliwość jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu strony do zaprzestania naruszeń i dalszego wykonywania umowy zgodnie z jej treścią.

 1. Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 3, iż kara 2% dotyczy łącznie całego okresu 14 dni?

Odpowiedź-Zamawiający doprecyzowuje zapisy umowy w następujący sposób:

 • w przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:

 • przy zwłoce do 14 dni w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części danej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części danej dostawy,

 • przy zwłoce powyżej 14 dni w wysokości 3% wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 25% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

 1. Czy Zamawiający dookreśli w §13, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź- Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w następujący sposób:

1.Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny.

2.Przed skierowaniem sporu na drogę sądową, strona wezwie drugą stronę umowy na piśmie do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 21/2023 na „Dostawa artykułów żywnościowych”.

Pyrzyce, dnia 15.12.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 21/2023 na „Dostawa artykułów żywnościowych”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,6,7,8,9 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin załatwienia reklamacji

Kryterium 2

Termin załatwienia reklamacji –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Hurtownia Wielobranżowa „ROJAN” Spółka Jawna

J. Patruś&R. Bżczyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

PAKIET NR 6

Kwota netto – 222.529,20 zł

Kwota brutto – 222.529,20 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

60 pkt

W tym samym dniu roboczym

40 pkt

100 pkt

2

ESKUDO Danuta i Zenon Dziki-Sereda Sp.J.

ul. Cicha 5

66-400 Gorzów Wlkp

PAKIET NR 6

Kwota netto – 233.827,68 zł

Kwota brutto – 233.827,68 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

57,10 pkt

W tym samym dniu roboczym

40 pkt

97,10 pkt

3

MADAR Sp. z o.o.

ul. Szklarniowa 1 Ustowo

70-001 Szczecin

PAKIET NR 6

Kwota netto-227.141,20 zł

Kwota brutto – 227.141,20 zł

Termin załatwienia reklamacji – 1 h

58,78 pkt

1 h

40 pkt

98,78 pkt

4

BISSA Sp. z o.o.

ul. Usługowa 6a

73-110 Stargard

PAKIET NR 6

Kwota netto – 261.033,60 zł

Kwota brutto – 261.033,60 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

51,15 pkt

W tym samym dniu roboczym

40 pkt

91,15 pkt

5

EDAM Edward Gromiak

ul. Cicha 8C

66-400 Gorzów Wlkp

PAKIET NR 2

Kwota netto – 107.462,40 zł

Kwota brutto – 107.462,40 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

59,94 pkt

W tym samym dniu roboczym

40 pkt

99,94 pkt

6

PHU FALA Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska Boczna 12

66-400 Gorzów Wlkp

PAKIET NR 1

Kwota netto – 6.012,00 zł

Kwota brutto – 6.012,00 zł

Termin załatwienia reklamacji – 4h

60 pkt

4h

40 pkt

100 pkt

7

Sł.Borek i A.Borek

Handel i Usługi Spółka Cywilna

ul. Wojska Polskiego 13

73-200 Choszczno

PAKIET NR 3

Kwota netto – 64.020,00 zł

Kwota brutto – 64.020,00 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

60 pkt

W tym samym dniu roboczym

40 pkt

100 pkt

8

Hamdel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1a

66-432 Baczyna

PAKIET NR 3

Kwota netto – 67.800,00 zł

Kwota brutto – 67.800,00 zł

Termin załatwienia reklamacji- w tym samym dniu roboczym

PAKIET NR 4

Kwota netto – 8.715,00 zł

Kwota brutto – 8.715,00 zł

Terin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

PAKIET NR 5

Kwota netto – 83.232,00 zł

Kwota brutto – 83.232,00 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

56,65 pkt

60 pkt

60 pkt

W tym samym dniu roboczym

w tym samym dniu roboczym

w tym samym dniu roboczym

40 pkt

40 pkt

40 pkt

96,65 pkt

100 pkt

100 pkt

9

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

ul. Ludowa 122

18-200 Wysokie Mazowieckie

PAKIET NR 2

Kwota netto – 107.359,32 zł

Kwota brutto – 107.359,32 zł

Termin załatwienia reklamacji- w tym samym dniu roboczym

60 pkt

W tym samym dniu roboczym

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

 1. …………………………NIE DOTYCZY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


15.12.2023 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu