Przetargi

: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg W TRYBIE PODSTAWOWYM nr 5/2023 na dostawę:„środków dezynfekcyjnych”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

BGŻ S. A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 5/2023

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg W TRYBIE PODSTAWOWYM nr 5/2023 na dostawę:

środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający SWZ wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl i na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Kryterium oceny ofert:

  1. CENA- 60%

  2. Termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert– https://platformazakupowa.pl

Termin składania ofert 24.02.2023 r. godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert24.02.2023 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą– 30 dni od daty otwarcia ofert tj. 25.03.2023r.

Pyrzyce, dnia 16.02.2023 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie śr. dezynfekcyjne

ogłoszenie o przetragu

SZPITAL POWIATOWY SWZ-środki dezynfekcyjne

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego- dostawa środków dezynfekcyjnych

RODO

Załącznik nr 1 do SWZ- oferta

zalacznik 3-dostawa środków dezynfekcyjnych

załącznik nr 5-dostawa środków dez

załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 8 – oświadczenie o obowiązku podatkowym

Pakie nr 1

Dotyczy: postępowanie w trybie nieograniczonym nr 4/2023 na Zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 15.02.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie nieograniczonym nr 4/2023 na Zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr. 5 – Monitor z analizatorem parametrów
Pyt. Nr. 1. Prosimy o wskazanie ile szt. monitorów z analizatorem parametrów należy zaoferować?

Odpowiedź- 1 szt.

Ad. 2 Czy Zamawiający dopuści wygodne sterowanie monitorem za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego i menu w języku polskim, z przyciskami na obudowie, bez pokrętła? Jest wygodniejsze i nowoczesne rozwiązanie

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Ad. 3 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia, z możliwością rozbudowy o zewnętrzny uchwyt umożliwiający zawieszenie na poręczy łóżka?

Odpowiedź- TAK.

Ad. 3 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający na 4 godziny pracy?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Ad. 7 Czy Zamawiający dopuści trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z 5 dni, z możliwością przeglądania ostatniej godziny z rozdzielczością 5 sekund?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Ad. 19 Czy Zamawiający dopuści pomiar SpO2 algorytmem natywnym producenta równoważnym pod względem opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru takich jak zakres pomiarowy, rozdzielczość pomiaru i dokładność, z możliwością stosowania czujników z oferty firmy Nellcor?

Odpowiedź- Dopuszcza.

Ad. 22 Czy Zamawiający dopuści możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień inwazyjnych?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Ad. 26 Czy Zamawiający dopuści dostępny pomiar CO2 w strumieniu bocznym, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, bez dostępnego pomiaru w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych?

Odpowiedź- Dopuszcza.

Ad.26 Prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia pomiaru CO2 wraz z wymaganymi akcesoriami pomiarowymi, czy jedynie możliwości przyszłej rozbudowy o pomiar CO2?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Ad. 38 Czy Zamawiający przyzna 10 pkt za monitor wyposażony w tryb „Standby” bez wyświetlania na ekranie dużego zegara, natomiast wyposażone w mały zegar wyświetlany w trybie standby? Jest to mało istotna funkcja z punktu widzenia klinicznego, natomiast bardzo ogranicza konkurencję i faworyzuje jednego producenta – firmę Dräger.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 4/2023 na zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 2/2023 na „Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek””.

Pyrzyce, dnia 07.02.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 2/2023 na „Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek””.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Remondis Medison Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Promarol Plus Sp. z o.o. ul. Ciepielówek 2, 67-410 Sława.

Kwota netto wybranej oferty wynosi: 218.129,94 zł

(słownie: dwieście osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 94/100).

Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 235.580,34 zł

(słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 34/100).

ogłoszenie o wyniku postępowania – utylizacja