Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 – dwie ostatnie pozycje- myjnie automatyczne mini?

Odpowiedź- zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków nr 13/2017.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  §3 ust.3 projektu umowy, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych dostarczanych raz w miesiącu i zastąpienie ich fakturami wystawianymi za każdą zrealizowaną dostawę towaru, z uwagi na uchylenie z dniem 1 stycznia 2014r. przepisów dopuszczających możliwość wystawiania faktur zbiorczych, a także z uwagi nieważność zapisu w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), zakazującego zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur?

Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), które to rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014r. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. Obecnie nie ma więc żadnej podstawy prawnej, z której wynikałaby możliwości posługiwania się konstrukcją faktur zbiorczych. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 11 pozycji nr 1 ( Fraxiparine 0,3 ml)?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – w przypadku negatywnej odpowiedzi na ww pytanie – czy ze względów ekonomicznych w pakiecie nr 11 pozycja nr 1, zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 100 opakowań Fraxiparine 0,3 ml x 10 amp. Strz. Na postać wielodawkową Nadroparine Calcium czyli Fraxiparine Multi inj 9500 jm/ml x 10 f a 5 ml ( w ilości 6 opakowań ) + strzykawka KD-JECTIII 1 ml + igła 25G x 100 (w ilości 6 opakowań) + Minin Spike V X 1 szt. (w ilości 60 szt.)

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 5 pozycja nr 6 aby Ceftazidime zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w tem. 2-8ºC?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – czy zamawiajacy w pakiecie nr 5 pozycja nr 4 wymaga, aby zaoferowany Cefuroksym 1,5g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – czy zamawiajacy wymaga aby Cefuroksym z pakietu nr 5 pozycja nr 3,4,124 pochodził od jednego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i aby w praktyce istniała możliwość łączenia dawek?

Odpowiedź- TAK.