Rejestracja on-line

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca musi posiadać decyzję/pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów?

Odpowiedź-NIE, ale musi mieć zawartą umowę z innym podmiotem posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie.

2. Pytanie – czy Wykonawca musi posiadać decyzję na transport odpadów medycznych zakaźnych?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – w rozdziale III SIWZ tj Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający pisze o dzierżawie pojemników w związku z tym prosimy o doprecyzowanie: ile sztuk i jak dużych pojemników Zamawiający oczekuje od Wykonawcy?

Odpowiedź- 660 l – 8 szt. oraz 240 l – 2 szt. z oznakowaniem kodowym odpadu.

Dot. Przetargu nieograniczonego nr 6/2019 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę: „ artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje,że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

1. Pakiet 3 poz. 31-44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 31-44 z pakietu nr 3 do osobnego pakietu (pakiet nr 3a),rekawy papierowo-foliowe bez zakładki i z zakładką.

2. Pakiet 3 poz. 31-44 czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w ilości po 1m rękawa z każdej pozycji?

Odpowiedź-TAK. Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego” Nr sprawy: 6/2019

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 3 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13,24,45,46,47,51 do osobnego pakietu?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie -pakiet nr 2 – czy zamawiający dopuści prześcieradło w rolce podfoliowane 50×50 cm perforacja co 38 cm, nieprzemakalne?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 45,46 – zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 45 i 46 z pakietu i utworzenie osobnego pakietu z przyrządami do przetaczania.

Odpowiedź-NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego” Nr sprawy: 6/2019

Dot. Pakietu nr 1, poz. 40, 42
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.