Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2016 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – Wnosimy o dodanie zapisu w treści umowy w paragrafie 7 ust. 1: „Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia… r., jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego PPE po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.

Odpowiedź- Zamawiający uwzględniając powyższą uwagę Wykonawcy zmienia zapis pkt. 5 ust. 1 na następujący: „Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej określonej w formularzu cenowym Wykonawcy, która wynosi za sprzedaż 1 MWh dla grupy taryfowej B22: w okresie: …………. do ………… r. oraz postanowienie pkt 7 ust. 1 na następujący:
„Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 36 miesięcy od dnia ………”.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia formularz ofertowy (załącznik nr 2) na załączony do niniejszej informacji.

2. Pytanie – wnosimy o wykreślenie z § 6 ust. 3 i 4 kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktury, ponieważ Wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji za ewentualne opóźnienie w dostarczaniu przesyłek przez Operatora Pocztowego.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższą modyfikację.

3. Pytanie- Czy zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur rozliczeniowych w formie elektronicznej?

Odpowiedź- TAK.

4. Pytanie – czy dla PPE objętego postępowaniem będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy?

Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – czy układ pomiarowy jest dostosowany do zasad TPA?

Odpowiedź- TAK.

formularz-ofertowy-zalacznik-nr-2-energia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2016 na fizyczną ochronę budynków i terenu Szpitala z obsługą centrali telefonicznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy mimo zapisów w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. art. 33 ust. 2 dopuszczacie Państwo posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. 19) lub posiadania orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy, z wyjątkiem schorzenia narządu ruchu?

Odpowiedź-NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2016 na fizyczną ochronę budynków i terenu szpitala z obsługą centrali telefonicznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji ile osób jednocześnie ma pełnić obowiązki pracownika ochrony na terenie szpitala?

Odpowiedź- 1 osoba.

2. Pytanie – Sformułowanie „powinni być sprawni fizycznie” czy to oznacza, iż pracownik ochrony nie może posiadać jakiegokolwiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawanego przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz nie może posiadać orzeczenia wydanego przez ZUS orzekającego jakąkolwiek niezdolność do pracy?

Odpowiedź – Zamawiający poprzez wyrażenie „ powinni być sprawni fizyczne” rozumie brak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze względów na schorzenie ruchu ( poruszania się ). Jeśli chodzi o orzeczenia ZUS to Zamawiający nie wyklucza posiadanie przez pracownika orzeczenia o niezdolności do pracy jednak niezdolność ta nie może polegać na widocznych ograniczeniach w poruszaniu się.

3 Pytanie – Sformułowanie „posiadać licencję ochrony” czy to oznacza, iż pracownik ochrony winien być kwalifikowanym pracownikiem ochrony? Ponieważ od 01 stycznia 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. która zmienia dotychczasowe brzmienie z licencjonowanego pracownika ochrony na kwalifikowanego pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 2 ust. 6 ww ustawy.

Odpowiedź- Pracownik ochrony powinien być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

4. Pytanie – czy zamawiający wymaga, aby pracownik ochrony wykonujący świadczenie na rzecz zamawiającego byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga aby osoby zatrudnione w charakterze pracownika ochrony były zatrudnione na umowę o pracę.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2016 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców
dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Pytanie – Czy wyraża zamawiający zgodę, w razie wygranego przetargu aby umowy zostały
podpisane na drukach wygranej firmy?

Odpowiedź-Zamawiający wyraża zgodę aby umowa została podpisana na drukach
Wykonawcy o ile treść tych druków zgodna będzie z postanowieniami wzoru umowy
stanowiącego załącznik do SIWZ.