Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy produkty z poz. 71,72,73,74 oraz 43 podlegają dostawom do 4 dni roboczych?
Fabryki produkujące drzwi realizują zamówienia do nawet 6 tygodni. Zachowanie terminu 4 tygodni byłoby bardzo wskazane.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza możliwość na dostawę produktów z pozycji 71,72,73,74 oraz 43 do 4 tygodni od złożenia przez zamawiającego zamówienia.

2. Pytanie – czy zamawiający dopuszcza zmianę produktów oznaczonych konkretnym producentem i nazwą na inne?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2016 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawcóe dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 -zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu diatermii EMED ES 120 „Poradnia K-8” oraz diatermii Emed ES-Vision i stworzenie pakietu składającego się wyłącznie z diatermii EMED.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2016 na świadczenie usług w zakresie”wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie -pakiet nr 1 załącznik nr 3 – prosimy o podanie Producenta Stymulatora nerwów HNS12 oraz o podanie nr seryjnego urządzenia, jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydzielenie tego urządzenia tj. Stimuplex HNS12 4892098 do odrębnego zadania.

Odpowiedź- nr MD0708, zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie urządzenia do odrębnego pakietu.

2. Pytanie – umowa paragraf 1 pkt 1a- prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod zapisem innych czynności niezbędnych dla jej sprawnego działania.

Odpowiedź- zamawiający wykreśla ww zapis z projektu umowy.

3. Pytanie – umowa- paragraf 1 pkt 1 b- prosimy o wyjasnienie w jaki sposób będą odbywać się rozliczenia tych usług?, czy po przedstawieniu odrębnego kosztorysu zawierającego koszty robocizny, koszty części zamiennych i koszt transportu?

Odpowiedź- odrębnym zleceniem.

4. Pytanie – umowa paragraf 5 – co zamawiający rozumie pod nazwą „reakcja serwisowa”?

Odpowiedź- przyjazd i naprawa lub wysłanie do wykonawcy z możliwością dostarczenia sprzętu zastępczego.

5. Pytanie – umowa, paragraf 8 pkt 2 – jest: „Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zastrzeżeniem wartości zużytych do napraw części, które rozliczane będą odrębne tj. wg cen zakupu powiększonych o koszty zaopatrzenia, które wynosić będą nie więcej niż 5% ceny zakupu”

Proponujemy- „Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zastrzeżeniem, że cena części zamiennych użytych do naprawy nie będzie wyższa od ceny sprzedaży sugerowanej przez głównego dostawcę”.

Odpowiedź- NIE.

6. Pytanie – umowa- paragraf 8 pkt 3 – W związku z powyższym zapytaniem, prosimy o skreślenie zapisu dotyczącego przedstawiania udokumentowanych kosztów zakupów.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 11/2016 na świadczenie usług w zakresie „wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej”

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (§ 7 ust. 4)

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

3. pakiet nr 2 – zwracamy się z prośbą o wyjasnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie nazw ich producenta, typ/model oraz rok produkcji.

Odpowiedź- TAK.1)ap. Do zniecz. Aestiva+monitor z analiza gazów cardiocap/5, Datex-Ommega, FBUE 00010 rok prod. 2002 2) ap. do zniecz. ALYS200_Monitor bez analizy gazów Mennen Medical rok pro. 2006 SN 99ID65730006, 3) ap. do zniecz EXCEL -OATEXOMNEDA _ monitor HP M10/92 _ analizator gazów HP 1026A rok. Prod. – brak.

4. pakiet nr 2 – zwracamy się z prośbą o wyjasnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych/zużywalnych/ części zamiennych (np. filtry, czujniki) zestawów serwisowych?

Odpowiedź- TAK.