Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Postępowania na świadczenie usług w zakresie wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparaty medycznej. Znak sprawy: 11/2016.

Szpital powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 8
Wykonawca prosi o podanie czy aparacie do znieczulenia EXCEL 210 SE z wyżej wymienionym zadaniu w ostatnim roku zostały wymienione akumulatory? Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 8
Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy będzie wymagał od Wykonawców przedstawienia certyfikatów szkolenia wystawione przez producenta dla poszczególnej aparatury w celu zapewnieniu rzetelnego wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 8
Czy podczas przeglądu Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców którego złożył wymiany części zgodnie z wymaganiami producenta tzn.:
EXCEL 210 SE: Zestaw serwisowy 12 miesięczny x1, Uszczelki gniazd parowników x1, Uszczelka O2 na butlę x1, Uszczelka N2O na butlę x1, Zestaw naklejek GMS x1, Uszczelka wys. ciśnienia Yoke x2, Akumulator x1
AESPIRE 7100: uszczelki gniazd parownikówx1, uszczelkę filtra 2mx1, akumulator x1 a w przypadku monitora CAM zainstalowanego przy aparacie wymiany również w nim: filtr przeciwkurzowy boczny x1, filtr przeciwkurzowy ekranu x1, filtr powietrza NIBP x1, pułapka wodna d-fend x 1, linia próbkująca x 1, zestawy serwisowe 8001760 x1

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 8
Wykonawca zwraca się zapytaniem do Zamawiającego czy przy aparatach do znieczulenia są zainstalowane kardiomonitory? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie typu oraz podanie modułów gazowych zainstalowanych w monitorze.

Odpowiedź- TAK, 02,N20,Sevofluran,C02.

Pytanie 5. Dotyczy zapisu w § 4 ust. 1 w projekcie umowy w zał. nr 4
Wykonawca prosi o zmianę zapisu z:
„Jeżeli postój aparatury medycznej objętej SNT spowodowany niemożliwością jej naprawienia przez Wykonawcę wynosi:
a) od 25% do 50% okresu rozliczeniowego (miesiąca), ulegnie zmniejszeniu odpłatność z tytułu niniejszej umowy o 50% kwoty ryczałtowej dotyczącej danego urządzenia,
b) więcej niż 50 % okresu rozliczeniowego (miesiąca) – Zamawiający zwolniony zostanie z obowiązku uiszczenia kwoty ryczałtowej, w pełnej wysokości dot. naprawy danego urządzenia.”
na:
„Jeżeli postój aparatury medycznej objętej SNT spowodowany niemożliwością jej naprawienia przez Wykonawcę wynosi:
a) od 25% do 50% okresu rozliczeniowego (miesiąca), ulegnie zmniejszeniu odpłatność z tytułu niniejszej umowy o 25% kwoty ryczałtowej dotyczącej danego urządzenia,
b) od 25% do 50% okresu rozliczeniowego (miesiąca), ulegnie zmniejszeniu odpłatność z tytułu niniejszej umowy o 50% kwoty ryczałtowej dotyczącej danego urządzenia.”

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 6. Dotyczy zapisu w § 8 ust. 2 w projekcie umowy w zał. nr 4
Wykonawca prosi o zmianę zapisu z:
„Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zatrzeżeniem wartości zużytych do naprawy części które rozliczane będą odrębnie tj. wg cen zakupu powiększonych o koszty zaopatrzenia, które wynosić będą nie więcej niż 5% ceny zakupu. Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT pakiet nr : „
na:
„Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zastrzeżeniem wartości zużytych do naprawy części które rozliczane będą odrębnie tj. wg cen zakupu powiększonych o koszty zaopatrzenia, które wynosić będą nie więcej niż 15% ceny zakupu. Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT pakiet nr : „

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 7. Dotyczy zapisu w § 8 ust. 6 w projekcie umowy w zał. nr 4
Wykonawca prosi o zmianę zapisu z:
„Za przekroczenie terminów płatności okreslonych w umowie, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez Zamawiającego oznacza to, że Wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości. „
na:
„Za przekroczenie terminów płatności określonych w umowie, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 30 dni od dnia dokonania zapłaty przez Zamawiającego oznacza to, że Wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości. „

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 11/2016 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje,że wpłynęły zapytania ze strony wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 9 – czy zamawiający w zakresie pakietu nr 9 będzie wymagał uprawnień do wykonywania zamówienia zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Z 2010 r. nr 107 poz. 679) będzie wymagał od oferentów autoryzacji producentów poszczególnych urządzeń w zakresie prowadzenia serwisu?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2016 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 8 poz. Exel 7800 – czy z uwagi na brak dostepności części zamiennych przewidzianych przez producenta do wykonania przeglądu aparatu Exel 7800, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie niniejszego aparatu z pakietu nr 8.

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – pakiet nr 8 – prosimy zamawiającego o informację przy aparacie Aestiva znajdują się monitory, oraz czy te monitory są wyposażone w dodatkowe moduły gazowe?

Odpowiedź- monitory wyposażone są w dodatkowe moduły gazowe-TAK (02, CO2, Serofluran, N2O).

Dotyczy postępowania przetargowego znak sprawy: 10/2016 na „Dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach‘’

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Zapytanie do pakietu 2 poz. 50

1.„Czy Zamawiający – mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

Odpowiedź-TAK.

2.„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”
Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.
Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź- TAK.