Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Znak sprawy: 9/2016

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

 

 1. Prosimy Zamawiającego o sprostowanie zapisów ogłoszenia dotyczącego terminu związania ofertą i nadanie mu brzmienia: „Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert, tj. do dnia 28.07.2016r.”

Odpowiedź-termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert tj. do dnia 28.07.2016 r.

 1. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu z rozdziału VI, pkt. 2 SIWZ dotyczącego żądania przedstawienia: „zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (certyfikat CE)” na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Odpowiedź-TAK.

 1. Czy Zamawiający dopuści kalkulację ceny oferty w oparciu o ostatnia ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty?

Odpowiedź- TAK.

 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie terminu płatności rat i dodanie zapisu do § 3 ust. 3 o treści „(…) Pozostałe raty płatne do końca każdego kolejnego miesiąca następującego po terminie płatności pierwszwj raty”.

Odpowiedź- pozostałe raty płatne do końca każdego kolejnego miesiąca nastepującego po terminie płatności pierwszej raty.

 1. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §3 ustęp 4 wzoru umowy na następujący: „Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego”.

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w §3 ust. 5 wzoru umowy rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 ustawy stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź- art 8 ustawy o transakcjach handlowych określa warunki naliczania odsetek w transakcjach w których dłuznikiem jest podmiot leczniczy.

 1. Prosimy o zmianę §5 ust. 1 poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki sposób aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 10 dniowego terminu na realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia.

Odpowiedź- NIE.

 1. Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary określonej w §6 z 0,5% do 0,2%.

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy o zmianę sformułowania „opóźnienie” wskazanego w § 6 wzoru umowy na „zwłoki”.

Odpowiedź- NIE.

 1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu, określonego w tabeli pn. „Warunki gwarancji i serwisu” załącznika nr 6, z 2 dni do 4 dni roboczych.

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 5 ust. 2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia zgodnego z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj: „W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach”. W innym wypadku zapis ten będzie niezgodny z obowiązującą ustawą.

Odpowiedź-Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ dla każdego zadania z osobna kosztu finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie podania tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to, bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania gdyż finansowanie, jako odrębna usługa (zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów) jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli o 8%. Wzór zmienionego formularza prezentujemy poniżej:

 

Pakiet nr………..

L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena jednostkowa

netto

Wartość

netto

Wartość

podatku

VAT

Wartość

brutto

1

Sprzęt

.. szt.

2.

Koszt finansowania płatności ratalnej

1 usł.

Zw.

O G Ó Ł E M

Odpowiedź-NIE.

 1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do wzoru umowy ustępu o następującym brzmieniu:

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

 1. zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;

 2. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

 3. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

 4. zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

 5. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

 6. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

 7. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

 8. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

 9. obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź-Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 1. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy Zamawiającego o zmianę właściwości miejscowej sądu rozstrzygającego spory pomiędzy stronami na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis:

Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy Zamawiającego o informację ile posiada łóżek zakontraktowanych przez NFZ.

Odpowiedź-NIE.

 1. Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź-NIE.

 1. Pakiet nr 1 – kolonoskop pkt 8- wideokolonoskopy posiadaja różne długości sondy. Czy podane długosci stanowią zakres w jakim ma się zawierać długość sondy, czy też szpital oczekuje konkretnego wymiaru aparatu (1330 lub 1680 mm)?

Odpowiedź- długość sondy 1680 mm.

 1. W umowie znajduje się zapis mówiący o konieczności dostarczenia innego sprzętu w przypadku stwierdzenia wad przy dostawie w ciągu 7 dn. Jest to fizyczne nie wykonalne ponieważ aparaty są dostarczane z Japonii. Jeśli doszło by do takiej sytuacji, co jest mało prawdopodobne, to możemy dostarczyć sprzęt zastępczy do czasu otrzymania właściwego aparatu. Wymiana sprzętu na nowy nastapi w terminie 5 tygodni. Proszę o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź- zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w razie zaistnienia powyższych okoliczności w terminie do 5 tygodni.

 1. Pakiet nr 1- GASTROSKOP :

 • czy zamawiający dopuści gastroskop o średnicy wziernika 9,3 mm? Różnica 0,1 mm jest niewyczuwalna w czasie badania, nie wpływa negatywnie na jakość badania?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 • czy zamawiający dopuści gastroskop z głębią ostrości w zakresie 4-100 mm?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

 • Czy zamawiający dopuści cztery przyciski: 3 na głowicy endoskopu i jeden na panelu sterującym procesora?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ

 • czy zamawiający dopuści długość roboczą gastroskopu 1100 mm?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ

 • czy zamawiający lepszą średnicę zewnętrzną wziernika jaką jest średnica 8,5 mm?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ

KOLONOSKOP:

 • czy zamawiający dopuści kolonoskop o większej średnicy kanału roboczego (+ 0,1 mm)?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ

 • czy zamawiający dopuści cztery przyciski: 3 na głowicy endoskopu i jeden na panelu sterującym procesora?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ

 • czy zamawiający dopuści zaoferowanie kolonoskopu o długości roboczej 1520/1690 mm?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ

 • czy zamawiający dopuści zaoferowanie endoskopów z własnym kompatybilnym procesorem obrazu (jako komplet)?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 8/2016 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Zamawiający w rozdziale VI ppkt 4 umieścił zapis: Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać ppkt. 4. przedstawienie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie określonej ofertą.” Proszę o informację czy jeśli Wykonawca posiada decyzję w zakresie transportu oraz zbierania zakaźnych odpadów medycznych i umowę z spalarnią odpadów, która legitymuje się stosowną decyzją to warunek zostanie spełniony. Należy tutaj przywołać pogląd wyrażony w wyroku KIO 1801/12 z dnia 6 września 2012r. z którego wynika, że cyt. „odmienne rozumowanie (że czynności z zakresu utylizacji odpadów mogą być wykonane przez podmiot posiadający zezwolenia na odbiór i wywóz odpadów oraz zawarte umowy ze spalarnią) przeczyłoby istocie postępowaniu o zamówienie publiczne jako postępowaniu z założenia konkurencyjnego, skoro przedmiot zamówienia mógłby wykonać jedynie podmioty posiadające uzyskane dla siebie zezwolenia na spalanie odpadów „Brak możliwości udziału dalszych podwykonawców w wykonywaniu zamówienia stanowi naruszenie przepisów p.z.p. W związku z powyższym proszę o wyrażenie zgody na przedłożenie decyzji w zakresie transportu odpadów, umowy ze spalarnia oraz decyzji tej instalacji.

Odpowiedź- Jeżeli Wykonawca dysponuje decyzją zezwalającą jemu na transport i zbierania zakaźnych odpadów medycznych oraz posiada umowę ze spalarnią na unieszkodliwianie ww. odpadów, która to spalarnia posiada stosowną decyzję na tę działalność to Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w SIWZ.

2. Zamawiający w projekcie umowy w § 4 ppkt. 2 umieścił zapis „Wykonawca każdorazowo poczynając od drugiego odbioru odpadów medycznych zobowiązany jest przedłożyć kartę z przekazania uprzednio pobranych odpadów medycznych potwierdzoną przez spalarnię odpadów”. Prosimy o odstąpienie od wymogu przedkładania karty przy kolejnym odbiorze z uwagi na sytuacje np. awarii spalarni gdzie Wykonawca musi te odpady zbierać w wyznawczym miejscu co jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, w którym jednoznacznie widniej zapis cyt. § 6. 1. Magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* może odbywać się tylko w temperaturze do 10 °C, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin. 2. Magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* w temperaturze od 10 °C do 18 °C może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10 °C – nie dłużej niż 30 dni. Zgodnie z tymi zapisami Wykonawca może zbierać (przechowywać) odpady w specjalnym i wyznaczonym miejscu.

Odpowiedź- Zamawiający nie odstępuje od powyższego wymogu. Wykonawca może zostać zwolniony przez Zamawiającego z przedłożenia karty przekazania spalarni uprzednio pobranych u Zamawiającego odpadów medycznych pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że w spalarni wystąpiła awaria oraz przedłożenia tej karty przy następnym odbiorze odpadów plus dokument potwierdzający unieszkodliwianie odpadów medycznych na wniosek Zamawiającego.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2016 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. czy zamawiający zgodnie z art. 20 ust. 6 odrzuci ofertę Wykonawców legitymujących się decyzjami spalarni położonych na terenie województw ościennych np. lubuskie, pomorskie.

Odpowiedź- zamawiający będzie stosował art. 20 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz.U. Z 2013 poz. 21.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2016 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania zr strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. 1-6 – zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu ze strzykawkami.

Odpowiedź- NIE.

 1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. 2-6 – prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z pojedyńczą skalą.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 5 – zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. 2-5- proszę o dopuszczenie strzykawek bez barwnego oznaczenia opakowania jednostkowego. Strzykawki mają bardzo wyraźnie nadrukowany rozmiar na opakowaniu i znacznie różnią wielkością, nie ma zatem możliwości pomyłki rozmiaru.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 6 – proszę o dopuszczenie strzykawek z jednym dodatkowym łącznikiem luer.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 2-5- proszę o odstąpienie od wymogu żeby strzykawki posiadały nadrukowaną informację o braku ftalanów

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 1. ytanie – pakiet nr 1 poz. nr 16-22- zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu z igłami.

Odpowiedź- NIE.