Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetragowe nr 4/2016 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyłączy z pakietu dreny do pompy artroskopowej i dopuści w zamian nieodpłatne uzyczenie pompy na czas trwania umowy dreny artroskopowe jednorazowego uzycia składające się z drenu napływowego do płaszcza artroskopowego i drenu odpływowego?

Odpowiedź- zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 dren jednoczęściowy główny do pompy i pacjenta i tworzy osobny pakiet 3a. Wadium do pakietu nr 3 wynosi – 381,00 zł, wadium do pakietu nr 3a wynosi – 324,00 zł. Wykonawca może złozyć ofertę na pakiet nr 3a na własnym załączniku.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2016 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 3-czy zamawiający dopuści-mocowanie udowe: zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mmx14mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedna do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągojącą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego- brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli.

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający dopuści – mocowanie piszczelowe – biowchłanialna, sterylna, kaniulizowana śruba interferencyjna o składzie 96L/4D PLA z dodatkiem beta trójfosforanu wapnia. Śruba o strukturze mikroporowatej, dostępna w rozmiarach od 5 mm do 11 mm i średnicach od 15 do 35 mm.

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – czy zamawiający wyłączy z pakietu dreny do pompy artroskopowej i dopuści w zamian za nieodpłatne użyczenie pompy na czas trwania umowy dreny artroskopowe jednorazowego użycia składające się z drenu napływowego do płaszcza artroskopowego i drenu odpływowego?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2016 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach infromuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww Postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 3 – czy zamawiający dopuści preparat Skinsept Pur do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru Ph 5,5- 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków. Przebadany klinicznie, dermatologicznie, zarejestrowany jako produkt leczniczy o działaniu B (łącznie z Tbc i MRSA) V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno) F w czasie do 2 min., konfekcjonowany w opakowaniach 350 ml i 1 l?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 4 – czy zamawiający dopuści preparat Skinsept Color do dezynfekcji skóry, przed iniekcjami, punkacjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadltlenku wodoru, Ph 5,5-6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków, barwiony, przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako produkt leczniczy o działaniu B (łącznie z Tbc i MRSA) V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno), F w czasie 2 min., konfekcjonowany w opakowaniach 350 ml i 1l?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 12 – czy zamawiający dopuści preparat Medicarine oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie 2,72g przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych i sanitariatów, również zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Możliwość stosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością, działający na B,V,F i Tbc do 15 min., w stężeniu 0,36% (2000 ppm) – dezynfekcja niezanieczyszczona oraz w stężeniu 1,08% (10000ppm)- dezynfekcja zanieczyszczona, konfekcjonowany w op. 300 tabletek?

Odpowiedź- TAK.

4. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 1 – czy zamawiający dopuści preparat Skiman Soft Protect do dezynfekcji skóry rąk na bazie jednego alkoholu min. 85g. Nie wysuszający skóry, zawierający substancje natłuszczające skórę. Przedłużone działanie ( min. 3H). Ph 6.0-7.0, konfekcjonowany w opakowaniach 500ml i 5l?

Odpowiedź- TAK.

5. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 8 – czy zamawijący dopuści preparat w kanistrach 5l, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

6. Pytanie – prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Prośbę swoją motywujemy prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne będącego efektem wezwania Polski przez Komisję Europejską do stosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE-zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. Proponujemy wprowadzenie do umowy zapisu: „ W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna”.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2016 r na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykoanwców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści preparat Skinsept Pur do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru, Ph 5,5 – 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako produkt leczniczy, o działaniu B (łącznie z Tbc i MRSA) V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno), F w czasie do 2min., konfekcjonowany w opakowaniach 350ml i 1l?

Odpowiedź-TAK.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści preparat Skinsept Color do dezynfekcji skóry, przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru, Ph 5,5 – 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków. Barwiony. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako produkt leczniczy, o działaniu B (łącznie z Tbc i MRSA) V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno), F w czasie do 2min., konfekcjonowany w opakowaniach 350ml i 1l?

Odpowiedź-TAK.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści preparat Medicarine oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie 2,72g przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych i sanitariatów, również zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Możliwość stosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością, Działający na B, V, F i Tbc do 15 min., w stężeniu 0,36% (2000 ppm) – dezynfekcja niezanieczyszczona oraz w stężeniu 1,08% (10000 ppm) – dezynfekcja zanieczyszczona, konfekcjonowany w op. 300 tabletek?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 4 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 2 poz. 1, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie wymaganej ilości zamawianego produktu do 21 szt.?
Płyny są transportowane w opakowaniach zbiorczych 3x5l. W ten sposób są przygotowywane do bezpiecznego transportu.

Odpowiedź-TAK.

Pytanie nr 5 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 2 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści środek dezynfekcyjny do myjni automatycznej aktywny wobec: B, F, Tbc, V ?
Na rynku nie ma gotowych płynów opartych o glutaraldechyd, które są aktywne wobec sporów i jaj glisty w warunkach myjni automatycznej tj. Czas ekspozycji 5min w temperaturze 58-60C

Odpowiedź-TAK.

Pytanie nr 6 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów SIWZ rozdział VI pkt. 4: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z obowiązującą ostawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r

Zgodnie z treścią art. 58 ustawy o wyrobach medycznych są to również dokumenty Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych / Przeniesienie danych z rejestru wyrobów medycznych

Odpowiedź-TAK.

Pytanie nr 7 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów SIWZ rozdział VI pkt. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i odstąpi od wymogu „pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka” dla pakietu nr 2?

Odpowiedź-TAK

Pytanie nr 8 dotyczące zapisów SIWZ rozdział XII „termin dostawy”: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ – rozdział XII „termin dostawy” prosimy o potwierdzenie, że terminy dostaw liczone są w dniach roboczych, zgodnie z zapisami umowy (paragraf 6 pkt.1) ?

Odpowiedź-TAK

Pytanie nr 9: dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 2 akapit drugi: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary z 10% na 1% ?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie nr 10: Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź – NIE.