Pytania i odpowiedzi

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”; znak sprawy: 2/2016

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w §3 ust.5 wzoru umowy rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź- TAK.

2. Prosimy o określenie terminów płatności kolejnych rat za wyjątkiem pierwszej, która została wskazana przez Zamawiającego. Proponujemy, aby kolejne raty były płatne na koniec miesiąca następującego po płatności poprzedniej raty.

Odpowiedź- zgodnie z postanowieniami SIWZ i umowy raty mają być miesięczne, pierwsza rata wskazanaprzez Zamawiającego płatna będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy i faktury.

3. Prosimy o dopuszczenie kalkulacji oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku kwoty nie podzielnej na równe raty.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza kalkulację oferty w oparciu o ostanią ratę wyrównawczą w przypadku, gdy kwota nie będzie podzielona na równe raty.

4. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §3 ustęp 4 wzoru umowy na następujący: „Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź- NIE.

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zmiany konstrukcji formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie sposobu obliczenia ceny w ten sposób, aby jako osobna pozycja w tabeli wyodrębnić koszt finansowania. Ze względu na fakt, iż zapłata za dostawę sprzętu jest rozłożona na raty powoduje to powstanie także kosztu finansowania dostawy. Dopuszczenie takiej konstrukcji pozwoli uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie, jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli, o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza zmianę formularza cenowego w ten sposób aby w tabeli wyodrębinić jeszcze jedną rubrykę „koszt finansowania”. Wykonawca może złożyć swój druk formularza cenowego.

6. Prosimy o odpowiedź czy z uwagi na ratalną formę płatności, Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową? Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź- NIE.

7. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odpowiedź- NIE.

8. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź- NIE.

9. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź- NIE.

10. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o zgodę, aby umowa zastawu rejestrowego została zawarta na wzorze Wykonawcy.

Odpowiedź- NIE.

11. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź- NIE.

12. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź- NIE.

13. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odpowiedż- NIE.

14. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź- NIE.

15. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku niezrealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.

Odpowiedź- NIE.

16. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: „Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”.
Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź- NIE.

17. Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odpowiedź- Zamawiający nie przedstawi takiej informacji.

18. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom, jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź- Zamawiający nie udostępni takiej informacji.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2016 na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 – umowa § 1 ust. 4 – czy zamawiający wyrazi zgodę aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pakiet nr 2 – dotyczy zapisów SIWZ – prosimy o podanie informacji czy do oferty przetargowej załączyć zaparafowany wzór umowy?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2016 na dostawę sprzetu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 – proszę o okreslenie zapotrzebowania w litrach ilości środków dezynfekcyjnych oraz środków myjących do myjni pojedyńczej.

Odpowiedź-środki dezynfekujące- 16 szt x 5 litrów = 80 litrów,
– środki myjące – 10 szt x 5 litrów = 50 litrów.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku” Sprawa 1/2016

Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1 dot . treści SIWZ
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety gdyż w siwz znajdują się dwa sprzeczne zapisy w pkt. I. 3 (nie dopuszcza) oraz w pkt. II.11 (dopuszcza)?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególny pakiet (od 1-6).

Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice spodnie w systemie podwójnego zakładania zielone lateksowe bezpudrowe polimerowane obustronnie ze specjalnym żelem z aloesu w wewnętrznej warstwie, bez struktury sieci ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, o długości
278-297mm w zależności od rozmiaru; Pozostałe parametry zgodnie z siwz? Czytaj dalej