Rejestracja on-line

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy; postępowania przetargowego nr 5/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pakiet nr 8 pozycja nr 13.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, jak obecnie użytkowany przez Zamawiającego? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź – TAK.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY.
——————————————————–

1.Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 3 ust. 4 zapisu na: „ w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian”.

Odpowiedź – NIE, zaproponowana treść jest zgodna z obecnym brzmieniem umowy.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 2 słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź- NIE, kara naliczana jest w przypadku niedotrzymania terminu.

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”?

Odpowiedź- NIE, zasadą jest odpowiedzialność wynikająca z kar umownych a w przypadku niepokrycia przez kary całości szkód, dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych paragraf 10 wzoru umowy.

4. Czy zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź -NIE, Zamawiający z uwagi na istotę zamówienia nie może sobie pozwolić na jej nieprawidłowe wykonywanie.

5.Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź- Zamawiający zamówi nie mniej niż 85% zamówienia.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 5/2019 na dostawę: „ leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – Pakiet 7, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną a’100mb z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2 – Pakiet 7, pozycja 5-6
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych niestandardowych kompresów do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2019 na dostawę materiałów rentgenowskich.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. III – kasety ogólnodiagnostyczne zielonoczułe- prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji III z pakietu nr 1 i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 1-błony ogólnodiagnostyczne zielonoczułe- prosimy zamawiającego o dopuszczenie filmów RTG o Dmax ≥2.9.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – Pakiet nr 3-czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji od nr 1 do nr 6 oraz 31 i utworzy nowy pakiet 3A?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 poz. nr 12 czy zamawiający dopuści wycenę Tialorid mite, 2,5 mg+25 mg tabl. 50 szt. w ilości 30 op. lub wykreśli pozycje z pakietu (Tialorid mite 2,5 mg nie jest zarejestrowany).

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza wycenę Tialorid mite 2,5 mg + 25mg tabl. 50 szt ilość 30 op. Natomiast Tialorid mite tabl. 2,5 mg z pakietu nr 2 pozycja nr 12 wykreślić.

3. Pytanie –czy zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja nr 1 (Bupivacaine WZF Spinal 0,5% HEAVY 4ml*5amnp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odpowiedź- Nie wymaga.