Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2015 na wykonywanie przeglądót technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 8- czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu i utworzenie osobnego pakietu dla sprzetu medycznego firmy TAEMA?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy:postępowanie przetargowe nr 9/2015 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia o posiadaniu niezbędnych dokumentów dopuszczających produkty do obrotu, zamiast ww dokumentów? Ww dokumenty bedą dostarczone na każde żądanie zamawiającego.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2015 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – poz. nr 15,23,29,31-44- czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie powyzszych pozycji z pakietu nr 1 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2015 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu:
„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następouje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww zapisu.

2. Pytanie – Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie § 7 ust. 3 wzoru umowy?

Odpowiedź- NIE.