Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2018 pn. „wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Dotyczy pakietu nr 1:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na obowiązującą w przedmiotowym postępowaniu zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wydzieli z zadania nr 1 następujące pozycje tj.:

Oddział wewnętrzny: pozycja 1 – Defibrylator Burdick Medic; pozycja 5. Kardiomonitor Diascope Traveller, Defibryl atorLifepak 12, Kardiomonitory Memen, Pulsoksymetry Nanox ECO Nonin;
Pracownia endoskopii: pozycja 2 – Monitor L9AT SASO65Y04690;
Oddział chirurgiczny: pozycja 4 – Pulsoksymetr Nanox ECO;
Pracownia USG: pozycja 5 – Aparat USG ALOKA SSD 4000 CV;
Oddział ortopedyczny: pozycja 6 – Aparat EKG ROK PRODUKCJI 2001, Kardiomonitor Propaq, Kardiomonitor V ital Signs;
Podstawowa opieka zdrowotna: pozycja 7 – Aparat EKG Mtrace;
Zakład opiekuńczo leczniczy: pozycja 9 – Pulsoksymetr Prince-100A;
Izba przyjęć: pozycja 10 – Defibrylator DefiMax;
Blok operacyjny: pozycja 12 – Respirator Drager Savina, Respirator Bear 1000, Aparat EKG Rok pr. 2016, Kardiomonitory
z rozszerzonym monitorowaniem, EKG Envoy, Kardiomonitor z rozszerzonym monitorowaniem EKG Mennen Medical, Kardiomonitor Vitalogic 4500, Kardiomonitor, Mennenenmove 1200 Medical, Defibrylator, Primedic defib. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2018 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania . W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy umowa § 4 ust. 1A i ust. 1B-prosimy o wskazanie terminu naprawy w ilościach dni.

Odpowiedź- 3 dni.

2. Pytanie – dotyczy umowa § 7 – prosimy o wskazanie stanowiska uprawnionych przez zamawiającego osób.

Odpowiedź- Pielęgniarka oddziałowa i Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego.

3. Pytanie – dotyczy umowa § 8 ust. 2- prosimy o doprecyzowanie co zamawiający miał na myśli pod pojęciem „koszt zaopatrzenia”.

Odpowiedź- koszty związane z zakupem części.

4. Pytanie – umowa § 8 ust. 6 – zamawiający w ustępie tym wymaga: „Jeżeli wykonawca nie doręczy zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez zamawiającego oznacza to, że wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości”. Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu? Zgodnie z Kodeksem Cywilnym istnieje prawo dochodzenia odsetek przez cały okres, zanim roszczenie odsetkowe się przedawni.

Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – czy zamawiający będzie wymagał aby osoby wykonujące serwis przedmiotu zamówienia posiadały stosowne certyfikaty producenta poświadczające uprawnienia do naprawy konkretnego typu sprzętu?

Odpowiedź- NIE WYMAGA.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej”, znak sprawy 7/2018.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4- uprzejmie prosimy o zmianę kryteriów oceny ofert dodając jako kryterium autoryzację producenta.

Odpowiedź- NIE.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4-czy zamawiający wymaga wykonania przeglądu aparatu do znieczulania AESTIVA zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przeglądowego liczonego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?

Opis części

Co 12 miesięcy liczone od daty instalacji

Co 24 miesiące liczone od daty instalacji

Uszczelki gniazd parowników komplet

˅

˅

Filtr wlotu gazu

˅

˅

Zestaw uszczelek przepływomierzy

˅

Zawór grzybkowy wentylatora

˅

Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego

˅

Akumulator aparatu do znieczulania

˅

Odpowiedź- NIE, według potrzeb.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4 – będąc autoryzowanym producentem aparatów AESTIVA 7100 oraz CARDIOCAP 5 zwracamy się z pytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę aby z pakietu nr 4 wyłączyć pozycje 2 i 3 (AESTIVA 7100 oraz Monitor CARDIOCAP 5), co umożliwi naszej firmie złożenie oferty?

Odpowiedź- NIE.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4 – czy aparat Aestiva wyposażony jest w jakiś dodatkowy monitor, który należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź- NIE.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4- czy zamawiający wymaga aby Wykonawca miał dostęp do pełnej oraz aktualnej fabrycznej dokumentacji, w tym : aktualnych instrukcji serwisowych, obowiązkowych aktualizacji oprogramowania i sprzętu, opcjonalnych nieobowiązkowych aktualizacji oprogramowania zwiększających produktywność i funkcjonalność aparatów jak również dostęp do aktualnych informacji serwisowych (service notes)?

Odpowiedź- zamawiający nie wymaga.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4 – czy z ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. p wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t5.j. Z dnia 2017.02.03) zamawiający będzie wymagał odpowiednik kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta?

Odpowiedź – NIE.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4 – czy zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca był zamieszczony w wykazie podmiotów o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t. j. Z dnia 2017.02.03) i posiadał aktualne uprawnienia wynikające ze statusu autoryzowanego serwisu w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego?

Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4 – czy zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4 – czy zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi z możliwością dostarczenia opcji serwisowych zalecanych przez wytwórcę sprzętu a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności, mając na uwadze odpowiedzialność zamawiającego związane z możliwością zaistnienia incydentów medycznych, wywołanych nieprawidłowym przeprowadzeniem usługi serwisowej?

Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy: Postępowanie nr 7/2018 – wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dotyczy pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu części dotyczącej „pracowni fizjoterapii – 11”, celem umożliwienia złożenia oferty przez większą ilość wykonawców, co pozwoli na uzyskanie bardziej atrakcyjnych ofert cenowych, co powinno być w interesie Zamawiającego?

Odpowiedź- NIE.