Rejestracja on-line

Aktualności

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ogłasza konkurs ofert,

zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

Podstawa prawna

art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. Z 2022 r. poz. 633 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.1285 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Warunki konkursu ofert

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej lub oferent zatrudniający osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem konkursowym oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat.

 1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Spraw Pracowniczych – pokój nr 3 (wejście C, administracja I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

 2. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzyce pok. 1, w terminie do dnia 27 września 2022 r. do godz. 12:00 lub nadać w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu Szpitala/.

 3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wpisać zakres)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (sala konferencyjna, wejście C, administracja parter).

 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 września 2022 r. o godz. 11:00.

 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szpital.pyrzyce.net.pl i tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia postępowania, nie później niż w terminie związania ofertą.

 8. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 9. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1258 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. Z 2022 r., poz. 633 z późniejszymi zmianami).

Zarządzenie nr 38 z 2022 r w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert

Ogłoszenie

formularz ofertowy

regulamin konkursu ofert

szczegółowe warunki konkursu ofert

wzór umowy oddział chirurgii ogólnej

wzór umowy poradnia chirurgii ogólnej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ogłasza konkurs ofert,

zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

Podstawa prawna

art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. Z 2022 r. poz. 633 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.1285 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Warunki konkursu ofert

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej lub oferent zatrudniający osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem konkursowym oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat.

 1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Spraw Pracowniczych – pokój nr 3 (wejście C, administracja I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

 2. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzyce pok. 1, w terminie do dnia 20 września 2022 r. do godz. 12:00 lub nadać w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu Szpitala/.

 3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wpisać zakres)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (sala konferencyjna, wejście C, administracja parter).

 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 września 2022 r. o godz. 11:00.

 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szpital.pyrzyce.net.pl i tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia postępowania, nie później niż w terminie związania ofertą.

 8. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 9. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1258 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. Z 2022 r., poz. 633 z późniejszymi zmianami).

Zarządzenie nr 36 z 2022 r w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert

Ogłoszenie

formularz ofertowy

regulamin konkursu ofert

szczegółowe warunki konkursu ofert

wzór umowy oddział chirurgii ogólnej

wzór umowy poradnia chirurgii ogólnej