Dla Pacjentów

Strona 9 z 9123456789

04 listopada 2017 r.

W dniu 04 listopada 2017 r. w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach została przeprowadzona akcja profilaktyczna pn. ,,Biała Sobota”. Organizatorami akcji było Stowarzyszenie ,,Nasz Szpital” oraz Starostwo Powiatowe przy głównym udziale Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz przez indywidualnych sponsorów. Czytaj dalej

Dokumentacja medyczna.

 

1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych  przez medyczne komórki organizacyjne Szpitala, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

2. Szpital zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów.

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji Dyrektora Zakładu.

4. Szpital udostępnia dokumentację medyczną:
– pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
– osobie upoważnionej przez pacjenta,
– upoważnionym organom władzy publicznej.

5. Po śmierci  pacjenta, prawo  wglądu w dokumentację  medyczną ma osoba upoważniona  przez pacjenta  za życia.

6. Formy udostępniania dokumentacji medycznej:
a) do  wglądu na miejscu w Szpitalu w obecności kierownika działu organizacji i usług medycznych bądź lekarza prowadzącego, albo lekarza odpowiedniej specjalności, lub innego upoważnionego przez Dyrektora pracownika szpitala.
b) poprzez sporządzenie jej kserokopii, wyciągów i odpisów.
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony Organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

7. W celu uzyskania kserokopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego składa pisemny „Wniosek o kserokopię dokumentacji medycznej”. Wniosek można pobrać w Sekretariacie Szpitala, w Dziale Organizacji i Usług Medycznych oraz na stronie internetowej www.szpital@pyrzyce.net.pl

8. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00 w Sekretariacie Szpitala (wejście główne A, I piętro administracja) lub przesłać na adres Szpitala (Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II nr 2, 74-200 Pyrzyce).

9. Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

10. Wydanie dokumentacji  nastąpi po 7 dniach roboczych, licząc od daty złożenia wniosku – w Dziale Organizacji Usług Medycznych (wejście główne A, II piętro administracja pokój nr 6 w godzinach 7.25 – 15.00, lub zostanie przesłane listem poleconych na adres wskazany we wniosku.

11.  W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną należy złożyć „Upoważnienie do wydania kserokopii dokumentacji medycznej”. Wzór upoważnienia można pobrać w Sekretariacie Szpitala, w Dziale Organizacji i Usług Medycznych oraz na stronie internetowej www.szpital@pyrzyce.net.pl.

12. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kserokopii, wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

13. Wysokość opłat obowiązujących w okresie od 01 czerwca 2022   do   31 sierpnia 2022 roku.

 

 

 1

Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej  – Opłata w wysokości 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego m-ca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym”Monitor Polski” na podstawie  art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

0,44zł

 2

Dostarczenie dokumentacji drogą pocztową – list polecony (firmy)

6,50 zł

 

3

 

Dostarczenie dokumentacji drogą pocztową – list polecony za potwierdzenie odbioru (osoby fizyczne)

 

9,20 zł

 

4

 

Wydanie zdjęć RTG – rewers

 

10,00 zł

14.W przypadku nie odebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej w ciągu 30 dni od daty złożenia  wniosku:
– pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy,
– osoba upoważniona przez pacjenta,
pokrywa koszty sporządzonej kopii i wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury.

Niezbędne załączniki:

Wniosek o kserokopię dokumentacji medycznej

upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

INFORMACJA

Z dniem 30 czerwca 2013 r. nastąpi zamknięcie działalności oddziału położniczo – ginekologicznego oraz oddziału neonatologicznego i tym samym zakończenie świadczenia usług w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w zakresie neonatologii .

Utrzymana pozostanie działalność w rodzaju Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w zakresie pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Harmonogram pracy Poradni położniczo – ginekologicznej od 1 lipca 2013 r. zostanie poszerzony o wybrany piątek po wcześniejszym ustaleniu terminu, bliższych informacji dot. rejestracji do Poradni „K” udziela rejestracja centralna pod numerem 091/570 25 73 wew. 210.

Informacja

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, zabiegów i leczenia szpitalnego pacjent powinien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz jeden z dokumentów ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do bezpłatnych świadczeń.

Osoby nieposiadające powyższych dokumentów mogą korzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie według cen ustalonych w cenniku szpitalnym, który jest dostępny na Izbie Przyjęć.

Strona 9 z 9123456789