Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2023 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe..

Pyrzyce, dnia 24.03.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2023 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe..

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,2,3,4,5,6 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy–

waga 40%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Smith&Nephew Sp. z o.o.

ul. Osmańska 12

02-823 Warszawa

PAKIET NR 4

Kwota netto – 128.915,00 zł

Kwota brutto – 130.228,20 zł

60 pkt

2 dni

10 pkt

70 pkt

2

Linvatec Polska Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

PAKIET NR 5

Kwota netto – 61.950,00 zł

Kwota brutto – 66.906,00 zł

60 pkt

3 dni

8 pkt

68 pkt

3

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 659.861,00 zł

Kwota brutto – 712.649,88 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

4

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

PAKIET NR 7

Kwota netto – 34.800,00 zł

Kwota brutto – 37.584,00 zł

60 pkt

2 dni

10 pkt

70 pkt

5

EMED Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Ryżowa 69A

05-816 Opacz Kolonia

PAKIET NR 6

Kwota netto – 39.712,00 zł

Kwota brutto – 42.888,96 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

6

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50

02-672 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 1.074.500,00 zł

Kwota brutto – 1.160.460,00 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. ………………………NIE DOTYCZY………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


24.03.2023 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu