Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 3/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:
1. Pytanie – Pakiet nr 12 pozycja nr 6,7,8,9 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów o zbliżonej kaloryczności zawierających w składzie LCT oraz oliwę oraz wydzieli te pozycje do osobnego zadania, co umożliwi przystąpienie do zadania większej liczby Oferentów i uzyskanie najkorzystniejszej oferty?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – Pakiet nr 14 pozycja nr 1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18- czy zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w opakowaniu Viaflo z dwoma samouszczelniającymi się niezależnymi portami? Opakowanie typu Viaflo nie wymaga odpowietrzania w czasie infuzji, posiada dodatkowe opakowanie zewnętrzne co zabezpiecza przed biologiczną kontaminacjąpłyn infuzyjny zwiększając bezpieczeństwo prowadzonej płynoterapii. Może to w znaczący sposób zredukować ryzyko powikłań w postaci zakażeń szpitalnych.

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie -Pakiet nr 14 pozycja nr 20- czy zamawiający miał na mysli Wodę do wstrzykiwań 3000 ml czy też wodę do irygacji?

Odpowiedź- Wodę do irygacji.

4. Pytanie – pakiet nr 14 pozycja nr 2,3,9,10- czy zamawiający wymaga bezwzględnie opakowanie z 2 różnymi portami?

Odpowiedź- Nie, zgodnie z SIWZ.

5. Pytanie – Pakiet nr 14 pozycja nr 15-czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu PlasmaLyte- płyn wieloelektrolitowy nie zawierający wapnia?

Odpowiedź- NIE.

6. Pytanie – Pakiet nr 14- czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu stojącym bez portów?

Odpowiedź- NIE.

7. Pytanie – Pakiet nr 15 pozycja nr 1,2,3,4,5,8- czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worek?

Odpowiedź- NIE.

8. Pytanie – Pakiet nr 15 pozycja nr 7- czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w opakowaniu typu butelka Pour bottle?

Odpowiedź- NIE.

9. Pytanie – Pakiet nr 1 pozycja nr 1- czy zamawiający wymaga zaoferowania gazy bawełnianej jałowej sterylizowanej najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta tj. para wodną.

Odpowiedź-TAK.

10. Pytanie – Pakiet nr 1 pozycja nr 1,3,6-9- czy zamawiana gaza bawełniana jałowa i niejałowa, kompresy gazowe i włókninowe będą miały zastosowanie jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego, w związku z czym, zgodniez przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klsyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia, winny być sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy Iia, zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych?

Odpowiedź-TAK.

11. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 4- czy zamawiający oczekuje zaoferowania waty opatrunkowej posiadającej w swoim składzie min. 70% bawełny?

Odpowiedź-TAK.

12. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 5- czy zamawiający dopuści możliwośćzaoferowania serwety operacyjnej o tolerancji rozmiaru +/- 10%, która wynika z procesu technologicznego prania (płukania) wstępnego?

Odpowiedź- TAK.

13. Pytanie – Pakiet nr 1 pozycja nr 11- czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fasolek w rozmiarze 12×12 cm pakowanych w opakowania a 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź- TAK.

14. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 12-14- czy zamawiający oczekuje zaoferowania opasek dzianych 4m?

Odpowiedź- TAK.

15. Pytanie – Pakiet nr 2, pozycja nr 6 – czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra na tkaninie o długości 9,1m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości pakowanego w opakowanie a 6 szt. lub plastra o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pakowanego pojedynczo?

Odpowiedź- NIE.

16. Pytanie – Pakiet nr 2 pozycja nr 7-9- czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców o długości 9,2 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź-NIE.

17. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 10,18- czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7×9 cm o następującym opisie:
Do zabezpieczenia miejsca wkłucia poprzez mocowanie kaniuli oraz cewników żylnych i tętniczych, szczególnie w przypadkach gdzie ich mocowanie musi być bardzo stabilne:
– samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z wcięciem wzmocniony włókniną,
– jest transparentny umożliwia stałąkontrolę miejsca wkłucia bez konieczności zdejmowania opatrunku,
– przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca swobodnego oddychania skóry,
– nie przepuszcza płynów- stanowi barierę przeciwko wtórnemu zakażeniu,
– posiada zaokrąglone brzegi, które zapobiegają odklejaniu się opatrunku,
– aplikacja opatrunku jest łatwa- opatrunek można też zdjąć bezboleśnie,
-w opakowaniach jałowych po 1 szt.

Odpowiedź-NIE.

18. Pytanie – pakiet nr 2, pozycja nr 11-czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran w rozmiarze 6x76mm?

Odpowiedź-NIE.

19. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 12- czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran w rozmiarze 12x101mm?

Odpowiedź-NIE.

20. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 15-17- czy zamawiający oczekuje zaoferowania siatki opatrunkowej posiadającej w swoim składzie min. 50% bawełny?

Odpowiedź-NIE.

21. Pytanie – zapisy SIWZ – projekt umowy – § 6 ust. 2- wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,3% wartości niezrealizowanej części dostawy w przypadku zwłoki powyżej 14 dni, która w aktualnym brzmieniu stanowi karę rażąco wygórowaną.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Pytanie – § 7 ust. 1- zwracamy się z prośbą do zamawiającego o modyfikację zapisu umowy dotyczącego realizacji zamówienia na następującą:
„Zamówienie realizowane jest według cen netto zawartych w załączniku do umowy po uwzględnieniu należnego podatku VAT”. Prośba nasza wynika z faktu, iż zgodnie z Ustawą o podatku VAT wystawiona faktura ma zawierać:
– cenę jednostkową netto poszczególnych pozycji,
– wartość netto poszczególnych pozycji,
– stawkę podatku VAT poszczególnych pozycji,
– sumę wartości sprzedaży netto wszystkich pozycji,
– kwotę VAT naliczoną do sumy wartości sprzedaży netto wszystkich pozycji,
– kwotę brutto wynikającą z sumy wartości sprzedaży netto wszystkich pozycji oraz kwoty VAT naliczonej od w/w wartości sprzedaży netto.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.