Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku, nr sprawy: 9/2013

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykoawców. W związku z powyższym udzielamy nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1:
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 pozycje 45 i 46 zawierające przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.
Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 2:
Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 45 i 46
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi ze standardowym precyzyjnym regulatorem przepływu (zaciskaczem rolkowym) z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni.

Odpowiedź- Dopuszcza.

Pytanie 3:
Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 45 i 46
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi z logo producenta, serią i datą ważności na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź- Dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy SIWZ: czy zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trawnia umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

czy zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia o posiadaniu niezbędnych dokumentów dopuszczajacych produkty do obrotu, zamiast ww dokumentów? W/w dokumenty bedą dostarczone na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 – dotyczy wzoru umowy:

zwracamy się z prośbą o modyfikację § 7 ust 4 projektu umowy i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

Odpowiedź – zamawiający nie wyraża zgody.