Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2013 na dostawę energii elektrycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty na okres 3 lat- 316.417,50 zł
(słownie:trzysta szesnaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych 50/100).