Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2014 na serwisowanie i naprawa sprzętu medycznego.

pital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – Wykonawca prosi o usunięcie z umowy zapisu w § 1 ust. 1B:
„ Naprawy i konserwacje zgłaszanego każdorazowo sprzetu medycznego nie objetego stałym nadzorem technicznym w ramach kompetencji Wykonawcy”.

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – Wykonawca prosi o zastąpienie w istotnych postanowieniach umowy w § 4 ust. 3:
„Czas postoju o którym mowa w ust. 1 liczy się od trzeciego dnia roboczego, po dniu zgłoszenia uszkodzenia”.
Zapisem:
„ Czas postoju o którym mowa w ust. 1 liczy się od trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia uszkodzenia lub akceptacji oferty naprawy”.

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – Wykonawca prosi o dodanie punkyu do umowy w § 4 ust. 5:
„Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego w przypadku braku dostępności do części u producenta niezbednych do wykonania naprawy aparatury, a następnie zostanie dana aparatura wyłączona z umowy poprzez sporządzenie aneksu”.

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – Wykonawca prosi o zastapienie w istotnych postanowieniach umowy w § 5:
„Wykonawca gwarantuje, że czas oczekiwania na reakcję serwisową nie przekroczy dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii”
zapisem:
„ Wykonawca gwarantuje, że czas oczekiwania na reakcję serwisową nie przekroczy dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Przez reakcję uważa się również kontakt z użytkownikiem w celu umóiwnia się dotyczącej wizyty serwisowej”.

Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – Wykonawca prosi o dodanie punktu do umowy w § 5 ust. 1:
„Wykonawca gwaranyuje naprawy nie wymagającej sprowadzenia części od producenta w terminie 7 dni, natomiast w przypadku naprawy do której należy sprowadzić części gwarantuje w terminie 14 dni”.

Odpowiedź – NIE.

6. Pytanie – Wykonawca prosi o dodanie punktu do umowy w § 5 ust. 2:
„Wykonawca w przypadku nie dotrzymania terminów o których mowa w § 5 ust. 1 jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego wstawienia sprzętu zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Zamawiający nie będzie rościł żadnych zobowiązań finansowych od Wykonawcy”.

Odpowiedź- NIE.

7. Pytanie – Wykonawca prosi o zastąpienie w istotnych postanowieniach umowy w § 8 ust. 2”
„Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowyw tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zastrzeżeniem wartości zużytych do naprawy części które rozliczane będą odrębnie tj. wg cen zakupu powiększonych o koszty zaopatrzenia, które wynosić będą nie więcej niż 5% ceny zakupu. Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT:
zapisem:
„Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zastrzeżeniem wartości zużytych do naprawy części które rozliczne będą zgodnie z ofertą Wykonawcy. Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT:”

Odpowiedź- NIE.

8. Pytanie – Wykonawca prosi o zastąpienie w istotnych postanowieniach umowy w § 8 ust. 3”
„Wynagrodzenie Wykonawcy za naprawę i konserwację sprzętu nieobjętego SNT wynosić będzie netto zł (słownie:) i brutto zł (słownie:) za roboczogodzinę plus koszt części zamiennych wg udokumentowanych kosztów zakupu”
zapisem:
„Wynagrodzenie Wykonawcy za naprawę i konserwację sprzętu nieobjętego SNT wynosić będzie netto zł (słownie:) i brutto zł (słownie:) za roboczogodzinę plus koszt części zamiennych zgodnie z zaakceptowaną ofertą przez Zamawiającego”.

Odpowiedź- NIE.

9. Pytanie – Wykonawca prosi o zastąpienie w istotnych postanowieniach umowy w § 8 ust. 7”
„Zmiana stawki podatku VAT nie wpływa na zmianę cen brutto zawartych w umowie”.
Zapisem:
„ Zmiana stawki podatku VAT wpływa na zmianę cen brutto zawartych w umowie. Wykonawca zagwarantuje ceny netto będą stałe przez cały okres umowy”.

Odpowiedź- NIE.

10. Pytanie – Wykonawca prosi o przedłuzenie terminu składania ofert o 5 dni.

Odpowiedź- NIE.

11. Pytanie – pakiet nr 1 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poniższych pozycji do osobnego pakietu?
– respirator Extend Taema XT 0474/2008,
– aparat do znieczuleń TeamElys 2000 V2009
– respirator z wbudowaną sprężarką Taema Extend SNXT 047908/4T

Odpowiedź- NIE.

12. Pytanie – czy zamawiający w zakresie uprawnień do wykonywania zamówienia zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r (Dz. U. Z 2010 r nr 107 poz. 679) będzie wymagał od oferentów autoryzacji producentów poszczególnych urządzeń w zakresie prowadzenia serwisu?

Odpowiedź- NIE.